Montréal, Quebec, 11. February 2022

CGI-l (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) on hea meel teatada oma 2021. aasta sotsiaalse vastutuse aruande avaldamisest, milles kirjeldatakse äriühingu sotsiaalse vastutusega seotud kohustusi, edusamme ja tulemuslikkust seoses äriühingu üleilmse tegevusega, et täita kolm globaalset strateegilist eesmärki seoses inimeste, kogukondade ja kliimaga. Aruandes „Our commitment to a more inclusive and sustainable world“ („Meie pühendumus kaasavamale ja kestlikumale maailmale“) tuuakse välja ka CGI olulised uued eesmärgid, tulemuslikkuse põhinäitajad ja prioriteetide muudetud määratlused, et kajastada CGI kohanemist üha arenevate sotsiaalsete, majanduslike ja kliimamuutustega seotud suundumustega.

Aruande olulisemad järeldused

  • Alates 2014. aastast on CO2 heitkoguseid vähendatud kokku 70%, mis osutab edusammudele CGI eesmärgi suunas viia 2030. aastaks CO2-netoheited nulli, sealjuures saavutatakse eesmärk teatavates piirkondades varem.
  • 69% andmekeskuste kasutatavast elektrist pärineb taastuvatest allikatest ja 2023. aastaks on seatud eesmärk kasutada kõikides andmekeskustes üksnes taastuvenergiast toodetud elektrit.
  • Meie loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna ja haridusprogrammidest sai terves maailmas kasu 112 000 inimest, mis ületab juba eesmärki pakkuda nõutud digioskuste omandamise võimalust rohkematele inimestele, kui on CGI-s töötajaid.
  • Töötajatele anti heategevusliku ja vabatahtliku tegevuse tarbeks ligi 50 000 tundi ning 2026. aastaks on seatud uus eesmärk rakendada heategevuslikke projekte kõikides CGI äriüksustes.
  • 51% oluliste tarnijate puhul hinnati keskkonna- ja sotsiaalseid kriteeriume, sealjuures on 2025. aastaks seatud eesmärk tõsta see näitaja 70%-ni.

„CGI 2021. aasta aruandes antakse ülevaade meie sotsiaalse vastutusega seotud eesmärkidest, mille olulisus on kasvanud võrdeliselt meie jätkuva suure pühendumusega kestlikuma ja kaasavama maailma loomisesse,“ rääkis president ja tegevjuht George D. Schindler. „Nii annab meie osalus ja kohalolek paljudes kogukondades üle kogu maailma ühiskonda positiivse panuse, tuginedes meie oskusteabele seoses kestlikkuse ja innovatsiooni edendamisega.“

CGI lähtub sotsiaalse vastutuse aruande koostamisel globaalse aruande algatuse standarditest ning teistest aruandlusnõuetest, nagu näiteks säästvuse aruandlusstandardite nõukogu ja ÜRO üleilmse kokkuleppe nõuetest.

Inimesed

CGI seisab kõikide inimeste digitaalse kaasamise eest ja kiirendas oma tegevust, et parandada mitmesuguste kohalike algatuste kaudu juurdepääsu tehnoloogiale ja ärialasele haridusele. Kooskõlas üleilmse kohustusega harida tulevast digitaalset tööjõudu viidi 2021. aasta jooksul terves maailmas ellu rohkem kui 460 STEM@CGI haridusprogrammi, mis jõudsid ligi 112 000 inimeseni.

Mitmekesisusele, võrdusele ja kaasamisele keskendumise raames on CGI seadnud uue kolmeaastase eesmärgi saavutada oma juhtkonnas samasugune mitmekesine esindatus nagu äriühingus tervikuna.

Kogukonnad

CGI on võtnud kohustuse panustada positiivselt ühiskonda, jagades sotsiaalse mõju projektide, kohalike majandusalgatuste ning töötajate heategevusliku ja vabatahtliku tegevuse toetamise kaudu IT- ja ärialast oskusteavet. Et tähistada eelmisel aastal äriühingu 45. aastapäeva, käivitas CGI aastapikkuse kampaania #CGIForGood, mis juhib tähelepanu 45 projektile, mis toovad kasu kogukondadele, kus me elame ja töötame, sh pakutakse nende raames elutähtsaid lahendusi kestva COVID-19 pandeemia põhjustatud probleemide leevendamiseks.

2021. aastal tegelesid rohkem kui pooled CGI äriüksused maailmas heategevuslike projektidega. Äriühing on nüüd seadnud uue eesmärgi aidata kõikidel oma äriüksustel viia 2026. aastaks ellu heategevuslikke projekte.

Kliima

CGI väljendab oma pühendumust keskkonnasäästliku maailma loomisele klientidega tehtavate koostööprojektide ning töötavade, tarneahela halduse ja kogukondliku tegevuse kaudu. Äriühing on alates 2014. aastast vähendanud oma CO2-heiteid kokku 70% ning ligi 50% tegevuses kasutatavast koguenergiast pärineb taastuvatest allikatest.

Andmekeskused on peamine viis klientide teenindamiseks ja ligi pool CGI üldisest energiatarbimisest kulub nende käitamisele. Pärast eelmisel aastal võetud äriühingu ülest kohustust saavutada 2030. aastaks süsinikuneutraalsus, teatas CGI uuest eesmärgist võtta 2023. aastaks kõigis andmekeskustes kasutusele üksnes taastuvenergiast toodetud elekter.

Et lugeda CGI 2021. aasta sotsiaalse vastutuse aruannet ja tutvuda äriühingu üldise tööga selles valdkonnas, vaadake veebisaiti cgi.com/csr.

CGI-st

1976. aastal asutatud CGI on üks maailma suuremaid sõltumatuid IT- ja ärinõustamisteenuste osutajaid. CGI-s töötab 82 000 konsultanti ja spetsialisti üle maailma, et pakkuda mitmesuguseid läbivteenuseid alates strateegilisest IT- ja ärinõustamisest kuni süsteemide integreerimise, hallatud IT- ja äriprotsessiteenuste ning intellektuaalomandi lahendusteni. CGI töötab klientidega kohaliku kontori ja üleilmse rakendusvõrgustiku kaudu, mis aitab klientidel oma organisatsiooni digitaalselt ümber kujundada ja kiiremini tulemusi saavutada. CGI 2021. aasta käive oli 12,13 miljardit Kanada dollarit ning CGI aktsiad on noteeritud TSX (GIB.A) ja NYSE (GIB) börsil. Lisateavet leiate aadressilt cgi.com.

Lisateabe saamiseks:

Emilie Proulx
Üleilmne meedia- ja avalike suhete juht
emilie.proulx@cgi.com
+1 514-206-2851