Fairfax, Virginia, 17. November 2021

CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) valiti USA üldteenusteameti (General Services Administration – GSA) ASTRO määramata mahuga (Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity – IDIQ) hulgihankelepingu teenuseosutajaks. 10-aastane leping annab CGI-le võimaluse võistelda piiramatu väärtusega tellimustööde nimel, et arendada, toetada, hooldada ja käitada mehitatud, mehitamata ja valikuliselt mehitatud platvorme ja roboteid, nt satelliite, kanderakette ja nendega seotud teenuseid, ning teha nendega seotud teadustööd.

CGI on kosmosejulgeoleku ja -rakenduste valdkonna tunnustatud arvamusliider, mis on tuntud oma suutlikkuse poolest ehitada keerukaid, missioonikriitilisi kosmosetarkvarasüsteeme ja integreerida keerukaid riistvarasüsteeme õigete tarkvaralahendustega, ning mida peetakse Euroopa militaarvaldkonna satelliitside maapealsete tugisüsteemide valdkonna liidriks.

„Selle lepingu võitmiseks tuginesime oma pikaajalisele kogemusele klientide abistamisel seoses keerukate missioonikriitiliste kosmosetarkvarasüsteemide rakendamise ning muu tarkvara arendamise ja süsteemide integreerimisega,“ rääkis CGI Federali president Stephanie Mango. „Euroopas on meie kosmosetöö juba ammu välja kujunenud, kuid Põhja-Ameerikas oleme astumas alles esimesi samme kohalolu suurendamiseks ning meil on väga hea meel tuua oma kogemused ja lahendused USA föderaalvalitsuse turule.“

GSA töötas välja ASTRO raamlepingu ennekõike selleks, et aidata USA kaitseministeeriumil hõlbustada sõjaväe lahingüksuste hankeprotsessi. Raamleping võimaldab kõikidel föderaalagentuuridel soetada järgmise 10 aasta jooksul föderaalagentuuride toetatud hanketeenuste osutaja FEDSIMi kaudu mehitatud ja mehitamata platvorme ning teenuseid ilma rahalise ülempiirita.

„CGI-l on üle 40-aastane kogemus kosmosetööstuse toetamise ja föderaalvalitsuse teenindamisega ning meil on hea meel rakendada oma eesrindlikkust ja tehnilist oskusteavet GSA ASTRO lepingu kaudu teenuste osutamisel,“ rääkis CGI Federali konsultatsiooniteenuste üksuse asepresident Mike Pullen. „Ootame põnevusega koostööd oma partneritega, et tagada ASTRO hankevahendi edu.“

Teave CGI kohta

CGI Federal Inc. on CGI Inc.-i alla kuuluv USA tütarettevõte, mis on pühendunud koostööle föderaalagentuuridega, et pakkuda lahendusi kaitse-, tsiviil-, tervishoiu- ja luuremissioonide tarbeks. 1976. aastal asutatud CGI on üks maailma suuremaid IT- ja ärinõustamisteenuste osutajaid. CGI-s töötab 80 000 konsultanti ja spetsialisti üle maailma, et pakkuda mitmesuguseid läbivteenuseid alates strateegilisest IT- ja ärinõustamisest kuni süsteemide integreerimise, hallatud IT- ja äriprotsessiteenuste ning intellektuaalomandi lahendusteni. CGI töötab klientidega kohaliku kontori ja üleilmse rakendusvõrgustiku kaudu, mis aitab klientidel oma organisatsiooni digitaalselt ümber kujundada ja kiiremini tulemusi saavutada. CGI 2021. aasta käive oli 12,13 miljardit Kanada dollarit ning CGI aktsiad on noteeritud TSX (GIB.A) ja NYSE (GIB) börsil. Lisateavet leiate aadressilt cgi.com.

Tulevikku suunatud teave ja avaldused

Selles pressiteates on esitatud Kanada väärtpaberiseaduse tähenduses „tulevikku suunatud teave“ ja Ameerika Ühendriikide 1995. aasta eraväärtpaberitega seotud kohtuvaidluste reformimise seaduse ja muude Ameerika Ühendriikide asjakohaste Safe Harbouri sätete tähenduses „tulevikku suunatud avaldused“. Kogu tulevikku suunatud teave ja avaldused tehakse teatavaks ja avalikustatakse Kanada ja Ameerika Ühendriikide väärtpaberiseaduste Safe Harbouri sätetele tuginedes. Tulevikku suunatud teave ja avaldused hõlmavad kogu teavet ja avaldusi CGI kavatsuste, plaanide, ootuste, veendumuste, eesmärkide, edaspidiste tulemuste ja strateegia kohta, samuti mistahes muud teavet või avaldusi, mis on seotud tulevaste sündmuste või oludega ning mis ei ole otse ega ainuüksi seotud ajalooliste faktidega. Tulevikku suunatud teave ja avaldused sisaldavad sageli selliseid sõnu nagu „uskuma“, „hinnang“, „ootama“, „kavatsema“, „ennustama“, „ette nägema“, „plaanima“, „prognoosima“, „kavandama“, „eesmärk“, „otsima“, „püüdma“, „potentsiaal“, „jätkama“, „siht“, „võib“, „võib osutuda“, „võiks“, „peaks“ ja muid sarnaseid väljendeid erineval kujul. See teave ja avaldused põhinevad meie ettekujutusel varasematest suundumustest, praegustest oludest ja eeldatavatest tulevastest arengusuundadest, samuti muudel üldistel ja spetsiifilistel eeldustel, mis meie arvates on konkreetses olukorras asjakohased. Selline teave ja avaldused on aga oma olemuselt seotud ebakindluse ja riskidega, millest paljud ei sõltu CGI-st ja mille tulemusel tekib võimalus, et tegelikud tulemused võivad meie tulevikku suunatud teabes või avaldustes väljendatud ootustest märkimisväärselt erineda. Need riskid ja ebakindlus hõlmavad muu hulgas järgmist: turuga seotud riskid, näiteks klientide äritegevuse tase, mida mõjutavad majanduslikud ja poliitilised tingimused; ja meie võime pidada uute lepingute läbirääkimisi; meie valdkonnaga seotud riskid, nagu konkurents, ja meie võime meelitada ligi ja hoida kvalifitseeritud töötajaid, arendada ja laiendada oma teenuseid, jõuda uutele turgudele ja kaitsta meie intellektuaalomandi õigusi; meie äriga seotud riskid, näiteks kasvustrateegiaga seotud riskid, sealhulgas uute tegevuste integreerimine, ülemaailmsele tegevusele omased finants- ja tegevusriskid, valuutariskid, tulumaksuseadused, meie võime saavutada soodsaid lepingutingimusi, osutada teenuseid ja nõudeid sisse nõuda ning küberturvalisuse rikkumiste ja muude juhtumitega kaasnevad maine- ja finantsriskid; samuti muud riskid, mis on avaldatud selles pressiteates, CGI aasta ja kvartali tegevusaruannetes ning muudes meie avalikustatud dokumentides, sealhulgas meie Kanada väärtpaberiasutusele (CSA, elektrooniline dokumendisüsteem SEDAR aadressil www.sedar.com) ja USA väärtpaberite ja börsitehingute komisjonile (SEC, elektrooniline dokumendisüsteem EDGAR www.sec.gov) esitatud dokumentides. Kui ei ole sätestatud teisiti, on selles pressiteates sisalduv tulevikku suunatud teave ja avaldused esitatud käesoleva kuupäeva seisuga ning CGI loobub igasugusest kavatsusest või kohustusest tulevikku suunatud teavet ja avaldusi uue teabe, tulevaste sündmuste mõjul või muul põhjusel avalikult uuendada või muuta, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatava seadusega nõutud. Kuigi usume, et meie eeldused, millel tulevikku suunatud teave ja avaldused põhinevad, olid selle pressiteate väljaandmise kuupäeval mõistlikud, hoiatatakse lugejaid, et nad tulevikku suunatud teabele ega avaldustele liigselt ei tugineks. Lisaks tuletatakse lugejatele meelde, et tulevikku suunatud teavet ja avaldusi esitatakse ainult selleks, et toetada investoreid ja teisi huvilisi meie eesmärkide, strateegiliste prioriteetide, äriväljavaadete ning eeldatava tegevuskeskkonna mõistmisel. Lugejaid hoiatatakse, et selline teave ei pruugi muudel eesmärkidel olla asjakohane. Lisateavet riskide kohta, mis võivad põhjustada meie tegelike tulemuste olulise erinevuse meie praegustest ootustest, leiate CGI aasta ja kvartali tegevusaruannete peatükist „Riskikeskkond“ (seal esinevat teavet on viidetena esitatud ka selles hoiatavas teadaandes). Samuti hoiatame lugejaid selle eest, et ülalnimetatud riskid ning CGI aasta ja kvartali tegevusaruannetes ja muudes dokumentides avaldatud riskid ei ole ainsad, mis meid võivad mõjutada. Täiendavad riskid ja ebaselgus, mida me praegu ei tea või mida peame praegu ebaoluliseks, võivad avaldada olulist kahjulikku mõju ka meie finantsseisundile, finantstulemustele, rahakäibele, äritegevusele või mainele.

Lisateave:

Investorid

Maher Yaghi
Investorsuhete asepresident
maher.yaghi@cgi.com
+1 514-415-3651

Meedia

Mercedes Marx
Avalike suhete juht
mercedes.marx@cgifederal.com
+1 571-334-2344