Melbourne, Austraalia, 01. March 2022

CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) annab teada, et selle tütarettevõtja CGI Technology and Solutions Australia Pty Limited on pärast Austraalia välisinvesteeringute ülevaatamise komisjoni heakskiitu omandanud plaanitult Unico, mis on Melbourne’is Austraalias asuv tehnoloogia nõustamisettevõte ja süsteemide integreerija.

1984. aastal asutatud Unico toob CGI-sse umbes 130 peamiselt Melbourne’is tegutsevat asjatundjat, suurendades märkimisväärselt Austraalias paiknevate töötajate arvu. Unico meeskond ühineb CGI Austraalia filiaaliga, mis on osa Ühendkuningriigi ja Austraalia strateegilisest äriüksusest.

„Tänu Unicoga ühinemisele saame pakkuda klientidele uusi võimalusi nende väärtusahelate digitaalseks ümberkujundamiseks,“ ütles CGI UK & Australia president Tara McGeehan. „Unico teenused, lahendused ja vilunud töötajad tugevdavad Austraalias meie teenuseportfelli ning suurendavad ühtsete täisteenuste pakkumise võimalusi. Unico on CGI perre väga teretulnud.“

„On selge, et meie organisatsioonidel on sarnane ärikultuur ja väärtused,“ ütles CGI UK North and Australia vanemasepresident ja äriüksuse juht Mark Aston. „Ühinemine on kindlasti sujuv ja edukas ning tuleb kiiresti kasuks meie kolmele sidusrühmale: klientidele, aktsionäridele ja meie asjatundlikele töötajatele.

„Oleme veendunud, et ühinemine aitab meil olla mitmekesisem ja tegutseda uutes valdkondades ning loob mõlemale organisatsioonile parima kasvamisvõimaluse, mis hõlmab uusi karjäärivõimalusi, põhjalikke koolitusi ja arengusuundi, riigiväliseid teadmisi ja suuremat kliendibaasi.“

Ühinemine Unicoga ja hiljuti Adelaide’is avatud CGI Space, Defence and Intelligence Hub suurendavad CGI mõju Austraalias ning kinnitavad ettevõtte juhtivat positsiooni turvaliste ja paindlike täislahenduste pakkujana. Täislahenduste hulka kuuluvad muu hulgas äri- ja strateegiline IT-nõustamine, süsteemide integreerimine, teenuste haldamine ja intellektuaalomandiga seotud ärilahendused.

CGI tutvustus

1976. aastal asutatud CGI on üks maailma suurim iseseisev IT- ja ärinõustamisettevõte. CGI heaks töötab üle maailma 82 000 nõustajat ja asjatundjat ning ettevõte pakub täislahendusi alates strateegilisest IT- ja ärinõustamisest ning lõpetades süsteemide integreerimise, IT- ja äriteenuste haldamise ning intellektuaalomandiga seotud lahendustega. CGI teeb klientidega koostööd kohaliku suhtlusmudeli alusel, mida toetab üleilmne tarnevõrk, mis aitab klientidel oma organisatsioonides digipööret teha ja kiiremini tulemusi saavutada. CGI tulu oli 2021. aastal 12,13 miljardit Kanada dollarit ning CGI aktsiad on kantud Toronto börsi (TSX) nimekirja sümboli GIB.A all ja New Yorgi börsil (NYSE) sümboli GIB all. Lisateavet leiate aadressilt cgi.com.

Tulevikku suunatud teave ja avaldused

Selles pressiteates on esitatud Kanada väärtpaberiseaduse tähenduses „tulevikku suunatud teave“ ja Ameerika Ühendriikide 1995. aasta eraväärtpaberitega seotud kohtuvaidluste reformimise seaduse ja muude Ameerika Ühendriikide asjakohaste safe harbour’i sätete tähenduses „tulevikku suunatud avaldused“. Kogu tulevikku suunatud teave ja avaldused tehakse teatavaks ja avalikustatakse Kanada ja Ameerika Ühendriikide väärtpaberiseaduste safe harbour’i sätetele tuginedes.

Tulevikku suunatud teave ja avaldused hõlmavad kogu teavet ja avaldusi CGI kavatsuste, plaanide, ootuste, veendumuste, eesmärkide, edaspidiste tulemuste ja strateegia kohta, samuti mistahes muud teavet või avaldusi, mis on seotud tulevaste sündmuste või oludega ning mis ei ole otse ega ainuüksi seotud ajalooliste faktidega. Tulevikku suunatud teave ja avaldused sisaldavad sageli selliseid sõnu nagu „uskuma“, „hinnang“, „ootama“, „kavatsema“, „ennustama“, „ette nägema“, „plaanima“, „prognoosima“, „kavandama“, „eesmärk“, „otsima“, „püüdma“, „potentsiaal“, „jätkama“, „siht“, „võib“, „võib osutuda“, „võiks“, „peaks“ ja muid sarnaseid väljendeid erineval kujul. See teave ja avaldused põhinevad meie ettekujutusel varasematest suundumustest, praegustest oludest ja eeldatavatest tulevastest arengusuundadest, samuti muudel üldistel ja spetsiifilistel eeldustel, mis meie arvates on konkreetses olukorras asjakohased. Selline teave ja avaldused on aga oma olemuselt seotud ebakindluse ja riskidega, millest paljud ei sõltu CGI-st ja mille tulemusel tekib võimalus, et tegelikud tulemused võivad meie tulevikku suunatud teabes või avaldustes väljendatud ootustest märkimisväärselt erineda.

Need riskid ja ebakindlus hõlmavad muu hulgas järgmist: turuga seotud riskid, näiteks klientide äritegevuse tase, mida mõjutavad majanduslikud ja poliitilised tingimused; muud välised riskid (näiteks pandeemiad) ja meie võime pidada uute lepingute läbirääkimisi; meie valdkonnaga seotud riskid, nagu konkurents, ja meie võime meelitada ligi ja hoida kvalifitseeritud töötajaid, arendada ja laiendada oma teenuseid, jõuda uutele turgudele ja kaitsta meie intellektuaalomandi õigusi; meie äriga seotud riskid, näiteks kasvustrateegiaga seotud riskid, sealhulgas uute tegevuste integreerimine, ülemaailmsele tegevusele omased finants- ja tegevusriskid, valuutariskid, tulumaksuseadused ja muud maksukavad, meie võime saavutada soodsaid lepingutingimusi, osutada teenuseid ja nõudeid sisse nõuda ning küberturvalisuse rikkumiste ja muude juhtumitega kaasnevad maine- ja finantsriskid ning muud finantsriskid, nagu likviidsusvajadused ja -nõuded, finantsnäitajate säilitamine ning muud krediidivõimekuse ja -reitingu muudatused; samuti muud riskid, mis on avaldatud selles pressiteates, CGI aasta ja kvartali tegevusaruannetes ning muudes meie avalikustatud dokumentides, sealhulgas meie Kanada väärtpaberiasutusele (CSA, elektrooniline dokumendisüsteem SEDAR aadressil www.sedar.com) ja USA väärtpaberite ja börsitehingute komisjonile (SEC, elektrooniline dokumendisüsteem EDGAR www.sec.gov) esitatud dokumentides. COVID-19 pandeemiaga seotud riskide kohta leiate lisateavet meie aasta tegevusaruande peatükist 10.1.1 ja kvartali tegevusaruande peatükist 8.1.1. Kui ei ole sätestatud teisiti, on selles pressiteates sisalduv tulevikku suunatud teave ja avaldused esitatud käesoleva kuupäeva seisuga ning CGI loobub igasugusest kavatsusest või kohustusest tulevikku suunatud teavet ja avaldusi uue teabe, tulevaste sündmuste mõjul või muul põhjusel avalikult uuendada või muuta, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatava seadusega nõutud. Kuigi usume, et meie eeldused, millel tulevikku suunatud teave ja avaldused põhinevad, olid selle pressiteate väljaandmise kuupäeval mõistlikud, hoiatatakse lugejaid, et nad tulevikku suunatud teabele ega avaldustele liigselt ei tugineks. Peale selle tuletatakse lugejatele meelde, et tulevikku suunatud teavet ja avaldusi esitatakse ainult selleks, et toetada investoreid ja teisi huvilisi meie eesmärkide, strateegiliste prioriteetide, äriväljavaadete ning eeldatava tegevuskeskkonna mõistmisel.

Lugejaid hoiatatakse, et selline teave ei pruugi muudel eesmärkidel olla asjakohane. Lisateavet riskide kohta, mis võivad põhjustada meie tegelike tulemuste olulise erinevuse meie praegustest ootustest, leiate CGI aasta ja kvartali tegevusaruannete peatükist „Riskikeskkond“ (seal esinevat teavet on viidetena esitatud ka selles hoiatavas teadaandes). Samuti hoiatame lugejaid selle eest, et ülalnimetatud riskid ning CGI aasta ja kvartali tegevusaruannetes ja muudes dokumentides avaldatud riskid ei ole ainsad, mis meid võivad mõjutada. Täiendavad riskid ja ebaselgus, mida me praegu ei tea või mida peame praegu ebaoluliseks, võivad avaldada olulist kahjulikku mõju ka meie finantsseisundile, finantstulemustele, rahakäibele, äritegevusele või mainele.

Investorid

Kevin Linder
Vanemasepresident finants- ja maksuvaldkonnas ning investorsuhete juht
kevin.linder@cgi.com
+1-905-973-8363

Meedia

Paul Butler
Väline kommunikatsioonijuht
p.butler@cgi.com
+44 (0)7920 784199