Účelom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov na webovej stránke je informovať vás o našich postupoch v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním osobných údajov, ktoré sa automaticky zhromažďujú alebo nám boli poskytnuté.

  • Tieto zásady sa vzťahujú na stránku CGI.com a všetky autorizované podstránky, ktoré výslovne prijímajú, zobrazujú alebo odkazujú na tieto zásady. 
  • Pre obyvateľov USA si pozrite časť Práva a upozornenia v USA.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Môžeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, keď:

  • Žiadate o informácie o našich službách;
  • Predkladáte nám otázky;
  • si predplatíte naše služby a
  • Rozhodli ste sa poslať svoj životopis v súvislosti s pracovnými príležitosťami zverejnenými na našej webovej stránke.

Vami poskytnuté osobné údaje sa môžu použiť na komunikáciu s vami v súvislosti s vašimi rôznymi žiadosťami a predplatným alebo na posúdenie vašej žiadosti o zamestnanie a budú sa uchovávať počas obdobia, počas ktorého sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené.

Pri interakcii s našou webovou stránkou automaticky zhromažďujeme technické údaje o vašom zariadení. Tieto údaje zahŕňajú okrem iného dátum a čas prístupu na našu webovú lokalitu, požadovanú doménu, vašu IP adresu, typ prehliadača a diagnostické údaje v prípade výskytu chyby. Tieto údaje nepoužívame na identifikáciu vašej osoby.

Zverejňovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sa môžu zdieľať mimo krajiny, v ktorej sa nachádzate, s príslušnými pobočkami CGI, ktoré sú zodpovedné za vybavovanie vašich otázok, predplatného alebo žiadostí. Zoznam pobočiek CGI a krajiny, v ktorej sa nachádzajú, je k dispozícii na stránke https://www.cgi.com/offices.

V prípade takýchto prenosov spoločnosť CGI zaviedla interné zásady a procesy ochrany osobných údajov, ktoré zabezpečujú vysokú úroveň ochrany vašich osobných údajov v pobočkách spoločnosti CGI bez ohľadu na to, odkiaľ osobné údaje pochádzajú alebo kde sa spracúvajú.

Vami poskytnuté údaje môžeme zdieľať aj s poskytovateľmi služieb, ktorých poverujeme vykonávaním služieb v našom mene, ako sú poskytovatelia obsahu tretích strán, ktorí uľahčujú registráciu podujatí, podporujú zobrazovanie videí CGI a umožňujú zdieľanie obsahu CGI v sociálnych médiách. Môžeme tiež povoliť službám tretích strán, ako je Akamai, používať údaje prenášané vaším zariadením, najmä IP adresu, výlučne na bezpečnostné, technické a funkčné účely. Medzi tretie strany, ktoré používame, patria AddToAny (ktorá poskytuje službu tlačidiel na zdieľanie pre naše webové stránky), Akamai (ktorá používa IP adresy na zlepšenie zabezpečenia webových stránok proti distribuovaným útokom typu odopretie služby) a Cloudflare (ktorá poskytuje služby siete na doručovanie obsahu a pomáha predchádzať zneužívaniu online). Títo poskytovatelia sú zmluvne obmedzení v používaní alebo zverejňovaní údajov s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na poskytovanie služieb pre nás alebo na splnenie zákonných požiadaviek. Ani my, ani tieto tretie strany nepoužívame osobné údaje, ktoré sme im poskytli, na profilovanie alebo monitorovanie medzi stránkami.

Okrem toho môžeme zdieľať osobné údaje podľa vášho uváženia, napríklad keď sa prihlásite na webinár alebo zaplatíte za službu. Okrem toho môžeme údaje o vás zverejniť, ak nám to ukladá alebo povoľuje zákon.

Naše používanie služby Google Analytics

Ak ste prijali štatistické súbory cookie, naše webové stránky používajú službu Google Analytics 4 ("GA4"), ktorá nám umožňuje: (a) merať návštevnosť a zapojenie na našich webových stránkach; (b) znížiť nadbytočný alebo neaktuálny obsah a uľahčiť prístupnosť našich webových stránok; a (c) plniť vyvíjajúce sa potreby a očakávania používateľov našich webových stránok.

Spoločnosť GA4 zhromažďuje údaje založené na udalostiach z interakcie používateľov s našimi webovými stránkami. Tieto údaje zvyčajne zahŕňajú interné vyhľadávacie dotazy, začiatok relácie, zobrazenia stránok, mieru odmietnutia a interakciu s videami. Spoločnosť GA4 môže zhromažďovať aj technické informácie o vašom prehliadači a zariadení (napr. rozlíšenie obrazovky a nastavenie jazyka), informácie získané zo súborov cookie nastavených vo vašom zariadení a hrubé geolokačné údaje odvodené z adries IP, ktoré sú anonymizované hneď, ako je to technicky možné. V prípade prevádzky v EÚ sa údaje o IP adresách používajú výlučne na odvodenie údajov o geografickej polohe a potom sa okamžite vyradia. Nezaznamenávajú sa, nie sú prístupné ani sa nepoužívajú na žiadne ďalšie účely.

Údaje zozbierané prostredníctvom GA4 sa môžu prenášať na servery spoločnosti Google v Spojených štátoch. Na všetky cezhraničné prenosy údajov z EHP do Spojených štátov sa vzťahuje rámec EÚ a USA na ochranu osobných údajov, ktorý spoločnosť Google sama certifikovala. Údaje zhromaždené prostredníctvom GA4 sa automaticky vymažú po 14 mesiacoch. K vymazaniu údajov, ktorých doba uchovávania sa dosiahla, dochádza automaticky raz za mesiac. Pred vymazaním údajov môžeme zo súhrnných údajov vygenerovať výsledky hlásení, ktoré sa ukladajú oddelene od údajov používateľa.

Keďže rešpektujeme vaše súkromie, údaje zozbierané prostredníctvom GA4 sa nepoužívajú na vytvorenie profilu alebo identifikáciu vašej osoby. So spoločnosťou Google sme tiež uzavreli dohodu o spracovaní údajov, takže všetky osobné údaje zhromaždené prostredníctvom GA4 sa spracúvajú len v súlade s našimi pokynmi. Zaviedli sme ďalšie kontroly ochrany osobných údajov dostupné v systéme GA4 vrátane vypnutia funkcie Google Signal (funkcia systému GA4, ktorá umožňuje vykazovanie a remarketing medzi zariadeniami), odhlásenia sa zo zdieľania údajov so spoločnosťou Google (tak, aby spoločnosť Google nemala prístup k našim údajom v systéme GA4) a zabezpečenia toho, aby systém GA4 nesledoval používateľov, ktorí odmietli alebo sa odhlásili zo štatistických súborov cookie.

Naším právnym základom na používanie GA4 je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu odmietnutím alebo zakázaním štatistických súborov cookie v našom centre pre správu súborov cookie. Zhromažďovaniu akýchkoľvek údajov (vrátane IP adresy) týkajúcich sa vašej návštevy alebo interakcie s našimi webovými stránkami môžete zabrániť aj stiahnutím doplnku prehliadača Google Analytics na odhlásenie. Akékoľvek spracovanie údajov do času odvolania zostáva nedotknuté. Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov službou Google Analytics nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov tu.

Integrácia videí YouTube na našich webových stránkach

Na našu webovú stránku sme integrovali videá umiestnené v službe YouTube. YouTube prevádzkuje spoločnosť Google LLC, ktorá pôsobí podľa zákonov štátu Delaware a sídli na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Z dôvodov ochrany súkromia a údajov sme obišli potrebu načítavať zdroje videí priamo zo servera YouTube a implementovali sme riešenie, ktoré zabraňuje spoločnosti Google/YouTube automaticky zhromažďovať vaše údaje alebo nastavovať súbory cookie vo vašom zariadení predtým, ako ste skutočne klikli na video. Inými slovami, kým prehrávaním videa nevyjadríte súhlas so spracovaním vašich údajov a používaním súborov cookie spoločnosťou Google/YouTube, naše riešenie zabezpečuje, že sa automaticky nevytvorí žiadne spojenie so servermi YouTube a zo serverov YouTube sa neposkytne žiadny súbor cookie, keď iba navštívite stránku na našej webovej lokalite obsahujúcu video YouTube. Svoj súhlas môžete odvolať vymazaním relácie prehliadača a odstránením súborov cookie spoločnosti Google/YouTube z prehliadača.

Ak ste používateľ, ktorý sa nachádza v Európskom hospodárskom priestore (EHP), vaše údaje sa prenesú na servery spoločnosti Google/YouTube v Spojených štátoch. Spoločnosť Google je zaregistrovaná v rámci ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, ktoré spoločnosti Google poskytujú spoľahlivé mechanizmy na prenos osobných údajov z Európy do Spojených štátov.

Spoločnosť Google/YouTube môže zhromažďovať jedinečné identifikátory viazané na váš prehliadač, aplikáciu alebo zariadenie, keď ste sledovali video na našej webovej lokalite bez toho, aby ste boli prihlásení do svojho účtu Google/YouTube: ak ste prihlásení, spoločnosť Google/YouTube môže zhromažďovať aj údaje, ktoré kombinuje s inými informáciami vo vašom účte. Pozrite si oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google/YouTube tu.

Spôsob spracovania údajov môžete kontrolovať a aktualizovať v Ovládacích prvkoch aktivity Google. Na kontrolu a správu určitých typov informácií prepojených s vaším účtom Google môžete použiť ovládací panel Google. Svoje reklamné preferencie môžete zobraziť a upraviť v nastavení personalizácie reklamy Google. Informácie o tomto a ďalších nastaveniach a možnostiach (so súvisiacimi odkazmi) nájdete tu.

Naše bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov

Udržiavame primerané fyzické, technické a administratívne bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, používaním a zverejnením osobných údajov, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli.

Je potrebné poznamenať, že nemôžeme niesť zodpovednosť za žiadne osobné údaje, ktoré zdieľate alebo zverejňujete na verejných miestach, ako sú naše blogy. Takéto verejné priestory si môže pozrieť alebo prezrieť ktokoľvek, kto navštívi našu webovú lokalitu, a preto nepatria do rozsahu pôsobnosti týchto zásad.

Prístup, preskúmanie a oprava

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom. Na legitímne účely môžete svoje osobné údaje opraviť alebo namietať proti ich spracovaniu. Máte tiež právo požiadať o poskytnutie svojich osobných údajov v štruktúrovanom a štandardnom formáte. V prípade takejto žiadosti alebo sťažnosti pošlite e-mail na adresu privacy@cgi.com alebo napíšte na adresu hlavného úradníka pre ochranu osobných údajov spoločnosti CGI: Carré Michelet, 10-12 Cours Michelet, 92800 Puteaux, Francúzsko.

V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi, ak by spoločnosť CGI vašu žiadosť riadne nevyriešila, máte právo podať sťažnosť na príslušný orgán na ochranu údajov.

Odkazy na webové lokality, ktoré nie sú súčasťou CGI, a na aplikácie tretích strán

Táto webová lokalita môže obsahovať odkazy na webové lokality tretích strán a aplikácie tretích strán, ktoré nie sú spojené s CGI (napríklad YouTube a Vimeo pre videá, Google pre mapy, ShareThis pre zdieľanie na sociálnych sieťach, kanály Twitter a Facebook, Digicast pre webové vysielania a ďalšie). Spoločnosť CGI v žiadnom prípade nepodporuje ani nerobí žiadne vyhlásenia o takýchto webových stránkach a aplikáciách tretích strán. Spoločnosť CGI preto nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov alebo obsah takýchto webových stránok a aplikácií tretích strán, ktoré podliehajú vlastným zásadám ochrany osobných údajov. Ak sa rozhodnete vstúpiť na takéto odkazy, odporúčame vám, aby ste si pred odoslaním akýchkoľvek vašich údajov prečítali všetky zásady ochrany osobných údajov na stránkach tretích strán.