Máme rozsiahle skúsenosti z tohto odvetvia a sme pripravení sa s vami o ne podeliť. Spoločne nájdeme riešenia, ktoré zabezpečia efektívne fungovanie vašej spoločnosti, s ohľadom na udržateľný rozvoj sektoru energetiky:

Riešenia pre energetické trhy

Odvetvie energetiky prechádza v súčasnej ekonomike celým radom zmien. Hlavným fenoménom doby je otváranie trhu širšej konkurencii, a preto nevyhnutným predpokladom pre úspešné fungovanie spoločností, ktoré prevádzkujú rozsiahlu infraštruktúru na prenos, prepravu, distribúciu alebo skladovanie energií, je stále efektívnejšia správa prevádzkovaného majetku a riadenie vzťahov so zákazníkmi. Otváranie trhu s elektrinou a plynom a zavádzanie súvisiacich zmien v princípoch regulácie vyžadujú tiež modernú informačnú infraštruktúru, ktorá presným a kontrolovaným spôsobom zabezpečí výmenu veľkých objemov dát medzi účastníkmi trhu, a to v reálnom čase.

V odvetví energetiky sa navyše objavujú nové trendy a príležitosti, ktorým je potrebné sa prispôsobiť a čo najlepšie ich využiť. Patrí sem predovšetkým rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (napríklad fotovoltaické a veterné elektrárne), „elektrifikácia“ automobilovej dopravy – takzvaná eletromobilita, či využitie nových technológií Smart Meteringu (inteligentných meraní) a chytrých distribučných sietí.

Zákaznícke systémy

Vedieť, čo zákazník potrebuje

Kľúčom k úspešnému pôsobeniu na otvorenom trhu s energiami sú efektívne fungujúce procesy riadenia vzťahov so zákazníkmi. Dlhodobo sa venujeme návrhom procesov a implementácii systémov, ktoré zabezpečujú podporu marketingu, predaja, obsluhy zákazníkov, fakturácie a merania energií. Cieľom je dodať klientom také riešenia, ktoré maximálne prispievajú k dosahovaniu strategických cieľov ich podnikania, najmä:

Vysokej kvality obsluhy Rýchleho uvádzania nových produktov na trh

 

Zameriavame sa na implementáciu systémov na báze SAP CRM a ISU (riešenie pre energetický priemysel). Pre našich klientov na Slovensku aj v zahraničí sme realizovali komplexné dodávky zákazníckych systémov s rozsiahlou integráciou do existujúceho IT prostredia. Náš tím konzultantov pre oblasť CRM a ISU patrí k najskúsenejším na trhu. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam z projektov, a to nielen v oblasti energetiky, sme schopní realizovať návrhy riešení, ktoré sú založené na najlepšej praxi, a zabezpečiť tak klientovi optimálne využitie funkcií systémov na pokrytie všetkých procesov.

  • Znižovaniu nákladov na obsluhu zákazníka
  • Dodávky produktov s vysokou pridanou hodnotou
  • Zvyšovaniu podielu na trhu s energiami
Správa a údržba majetku

Spoločnosti, ktoré prevádzkujú rozsiahlu infraštruktúru na prenos, prepravu, distribúciu alebo skladovanie energií, musia neustále čeliť tlaku na stále efektívnejšiu správu prevádzkovaného majetku. Kľúčom k riešeniu tohto cieľa je predovšetkým oblasť plánovania a riadenia údržby, kde leží rozhodujúca časť ovplyvniteľných nákladov. Ich výška má však tiež zásadný vplyv na spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzkovanej sústavy.

Naše metódy plánovania údržby založené na identifikácii a hodnotení rizika spojeného s poruchou zariadenia preto umožňujú plánovať údržbu majetku v potrebných súvislostiach. Technológie, ktoré v reálnom čase zbierajú a vyhodnocujú dáta z kritických zariadení, môžu zabrániť neplánovaným výpadkom a s tým súvisiacim stratám. Aplikácie mobilných riešení potom podporujú nielen efektívne riadenie pracovníkov v teréne, ale zabezpečia aj zber informácií o skutočnom stave infraštruktúry, ktoré spätne využijú na plánovanie údržby.

Rozvíjame a implementujeme riešenia predovšetkým v týchto oblastiach:

Rizikom, resp. stavom riadená údržba (Risk Based Maintenance, Condition Based Maintenance) Riadenie integrity potrubia (Pipeline Integrity Management) Riadenie ľudí v teréne (Workforce Management) Zber, skladovanie a vyhodnocovanie dát o technológiách (Real-time data Management)

Prevádzkovanie sietí a Smart Grids, Smart Metering, e-mobilita

Čistá energia v doprave

Jednou z charakteristík budúcej premeny energetiky bude aj „elektrifikácia“ automobilovej dopravy - takzvaná elektromobilita. Ta ponúka využitie elektriny (ako najčistejšej energie) v osobnej doprave, prináša zásadné zníženie hluku a emisií a zlacnenie osobnej dopravy. Cieľom pilotných projektov v oblasti elektromobility je testovať technológiu dobíjacej infraštruktúry, získať spätnú väzbu o elektromobiloch a správaní vodičov a zvýšiť povedomie o elektromobilite na Slovensku.

 

Viete, že:

  • poskytujeme komplexný centrálny informačný systém na riadenie a správu dobíjacej infraštruktúry pre združenie holandských distribučných spoločností e-laad.nl. Tento informačný systém musí spĺňať náročné požiadavky na bezpečnosť, identifikáciu a autorizáciu užívateľov elektromobilov, vzdialené riadenie a monitorovanie infraštruktúry, roaming, billing, výmenu informácií a ochranu súkromia?
  • sme zabezpečovali implementáciu a dlhodobo sa podieľame na rozvoji zákazníckeho systému pre Pražskú energetiku?
  • sa významne podieľame na implementáciách a rozvoji zákazníckeho systému pre Skupinu ČEZ?
  • sme implementovali SAP CRM pre RWE?