Spoločnosti, ktoré prevádzkujú rozsiahlu infraštruktúru pre prenos, prepravu, distribúciu alebo skladovanie energií, musia nepretržite čeliť tlaku na stále efektívnejšiu správu prevádzkovaného majetku. Kľúčom k riešeniu tohto cieľa je predovšetkým oblasť plánovania a riadenia údržby a investícií, kde leží rozhodujúca časť ovplyvniteľných nákladov. Ich výška má však taktiež zásadný vplyv na spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzkovanej sústavy.

Naše metódy plánovania údržby a investícií založené na identifikácii a hodnotení rizika spojeného s poruchou zariadenia preto umožňujú plánovať údržbu majetku v potrebných súvislostiach. Technológie, ktoré v reálnom čase zbierajú a vyhodnocujú dáta z kritických zariadení, môžu zabrániť neplánovaným výpadkom a s tým súvisiacim stratám. Aplikácie mobilných riešení potom podporujú nielen efektívne riadenie pracovníkov v teréne, ale zabezpečia taktiež zber informácií o skutočnom stave infraštruktúry, ktoré spätne využijú pre plánovanie údržby.

Rozvíjame a implementujeme riešenia predovšetkým v týchto oblastiach:

  • Rizikom, resp. stavom riadená údržba (Risk Based Maintenance, Condition Based Maintenance)
  • Riadenie integrity potrubí (Pipeline Integrity Management)
  • Riadenie ľudí v teréne (Workforce Management)
  • Zber, skladovanie a vyhodnocovanie dát o technológiách (Real-time data Management)
  • Plánovanie obnovy a rozvoja majetku v dlhodobom horizonte (Asset investment planning)