Systémová integrácia

Systémová integrácia znamená efektívne prepojenie špecializovaných IT systémov do jedného funkčného celku a najmä správne začlenenie systémov do fungovania organizácie. To všetko vždy zastrešené dôsledným projektovým vedením. Dobrá systémová integrácia vedie k zníženiu celkových nákladov implementovaných procesov a podporuje ďalší rozvoj spoločnosti.

Tvorba takéhoto riešenia vyžaduje často podceňovanú znalosť implementovaných procesov a problematiky v danej oblasti u klienta, ktorá je podstatná pre dosiahnutie očakávaného dlhodobého finančného efektu. Dobrá systémová integrácia samozrejme vyžaduje technologickú znalosť softwarových a hardwarových prvkov v riešení, a jej správne použitie vedie k vybudovaniu otvorenej, riadenej, výkonnej a bezpečnej integrácie. V tejto oblasti disponuje naša spoločnosť expertnými znalosťami, a s podporou metodiky projektového riadenia dokážeme definovať požiadavky na integrované systémy presne v súlade s požiadavkami na ucelené procesy. Tieto znalosti dokážu vylúčiť možnosť zlých návrhov integrácií, ktoré by prípadne mohli viesť k celkovému zlyhaniu projektu so všetkými negatívnymi dôsledkami na prevádzku a podporu privátnych obchodných aktivít klienta.

V rámci systémovej integrácie ponúkame:

 • Tím, ktorý disponuje schopnosťami a zručnosťami pre všetky fázy integračného projektu
  • Analytická fáza – pre túto fázu dodávame komplexnú dokumentáciu
   • Procesná špecifikácia
   • Integračná špecifikácia
   • Rozdielová analýza
   • Analýza rizík
   • Testovacie a akceptačné scenáre
   • Sumár definovaný v dokumente Vykonávací projekt, ktorý obsahuje presnú definíciu dodávky a zodpovednosti, požiadavky na súčinnosť a dodávky zo strany klienta a prípadne ďalších dodávateľov, časový harmonogram a odovzdanie diela v súlade s dokumentáciou uvedenou vyššie.
  • Implementačná fáza – samotná realizácia projektu podľa špecifikácií z analytickej fázy, riadenej podľa projektového harmonogramu
  • Odovzdanie diela – na základe definície Vykonávacieho projektu budú doplnené definované testovacie a akceptačné scenáre.
 • Vedúci projektu a kľúčoví pracovníci disponujú certifikovanou znalosťou overenej metodiky a postupov – PRINCE2, TOGAF a ITIL®
 • Sme schopní ponúknuť integračné riešenia ako ucelenú dodávku „na kľúč“, alebo pôsobiť v úlohe odborného dozoru, garanta v rámci interného projektu na strane klienta, alebo v rámci dodávok tretích strán

ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited používaná s jej dovolením. Všetky práva vyhradené.