Priemysel a výroba

Hnacím motorom rozvoja priemyslu sú moderné informačné technológie. Ich cieľom je prinášať do jednotlivých priemyselných odvetví overené postupy, ktoré zvyšujú produktivitu práce a efektivitu výrobných procesov. Otvorená spolupráca v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch či v oblasti vývoja výrobkov spolu s nástrojmi na podporu rozhodovania a špecializovanými priemyselnými systémami vedie k znižovaniu nákladov a prináša skutočnú pridanú hodnotu.

Pre priemyselné spoločnosti na slovenskom trhu sme vybudovali už desiatky podnikových informačných systémov. Sme pripravení sa podeliť o naše rozsiahle skúsenosti a spoločne nájsť riešenie, ktoré s ohľadom na vašu výrobnú náplň zabezpečí čo najefektívnejšie fungovanie vašej spoločnosti. Pre priemysel a výrobu dodávame:

MES - Efektívne riadenie procesov v reálnom čase

Systémy typu MES (Manufacturing Execution System) predstavujú sústavu aplikácií na plánovanie, operatívne riadenie a kontrolu procesov výrobného alebo iného podniku prevádzkujúceho rozsiahlejšie technologické zariadenia.

MES umožňuje zbierať aktuálne dáta o procese z riadiacich systémov a iných zdrojov a využívať ich v reálnom čase prostredníctvom jednotlivých aplikácií. MES prináša schopnosť „Real - Time Visibility“, t.j. možnosť rozhodovať na základe overených a v reálnom čase dostupných informácií. Ich využívaním je možné následne optimalizovať výrobné a iné procesy a tým znížiť prevádzkové náklady, zvýšiť kvalitu produktov alebo služieb, znížiť množstvo zásob, alebo lepšie využívať výrobné zariadenia.

Čo ponúkame

V oblasti MES ponúkame konzultačné služby v oblasti overenia vykonateľnosti a návrhu vhodného riešenia, ako aj služby implementácie a nasadenia jednotlivých riešení. Vychádzame z predpokladu, že každé riešenie v tejto oblasti musí byť šité na mieru potrebám konkrétneho podniku a musí mať merateľné prínosy.

Typické oblasti nasadenia MES:

 • Operatívne riadenie výroby, prepravy alebo distribúcie
 • KPI Management
 • Monitoring stavu zariadení a podpora prediktívnej údržby
 • Riadenie spotreby energií
 • Riadenie kvality
 • Emisný manažment, vodné a odpadové hospodárstvo
 • Plánovanie výroby a dodávateľsko-odberateľského reťazca

Prečo CGI?

 • Máme množstvo zaujímavých referencií pre vedúce svetové spoločnosti v oblasti ťažby a spracovania nerastov, plynárenstva, energetiky, papierenstva, petrochémie, chémie, potravinárstva a procesnej výroby vo všeobecnosti.
 • Naši konzultanti zastávajú významné úlohy v organizácii MESA International, ktorá sa zaoberá definovaním metód a štandardov v oblasti MES, ako aj meraním úspešnosti nasadenia MES v praxi.
 • Na návrh a implementáciu riešení používame vlastnú metodológiu Manufacturing Atlas, ktorej cieľom je prispieť dodávkou IT systémov k dosiahnutiu konkrétnych prínosov pre podnikanie spoločnosti.
 • Sme partnerom rady producentov aplikácií typu MES, ktorých produkty vieme implementovať a integrovať v prostredí zákazníka.