Oil & Gas

 • Správa a údržba majetku
 • MES

Správa a údržba majetku (Asset Management)

Spoločnosti, ktoré prevádzkujú rozsiahlu infraštruktúru na výrobu, prenos, prepravu, distribúciu alebo skladovanie energií, musia neustále čeliť tlaku na stále efektívnejšiu správu prevádzkovaného majetku. Kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa je predovšetkým oblasť plánovania a riadenia údržby, kde leží rozhodujúca časť ovplyvniteľných nákladov. Ich výška má však tiež zásadný vplyv na spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzkovaných technológií.

Čo ponúkame

Naše metódy plánovania údržby sú založené na identifikácii a zhodnotení rizika spojeného s poruchou zariadení, a preto umožňujú plánovať údržbu majetku v potrebných súvislostiach. Technológie, ktoré v reálnom čase zbierajú a vyhodnocujú dáta z kritických zariadení, môžu zabrániť neplánovaným výpadkom a s tým súvisiacim stratám. Aplikácie mobilných riešení potom podporujú nielen efektívne riadenie pracovníkov v teréne, ale zabezpečia aj zber informácií o skutočnom stave infraštruktúry, ktoré je možné spätne využiť na plánovanie údržby.

Rozvíjame a implementujeme riešenia predovšetkým v týchto oblastiach:

 • Údržba riadená na základe rizika, resp. skutočného stavu (Risk Based Maintenance, Condition Based Maintenance)
 • Riadenie integrity potrubia (Pipeline Integrity Management)
 • Riadenie a podpora pracovníkov v teréne (Mobile Workforce Management)
 • Zber, skladovanie a vyhodnocovanie dát o technológiách (Real-Time Data Management)
 • Správa projektovej dokumentácie pre investičnú výstavbu a následnú údržbu technologických celkov

Prečo CGI?

 • Našimi zákazníkmi v oblasti správy a údržby majetku sú najvýznamnejšie spoločnosti v odbore, ako napr. Shell, NET4GAS, RWE, e.on, EnBW, EdF, EDP a ďalšie.
 • Naše riešenie pre riadenie údržby umožňuje obslúžiť viac ako 95 miliónov utilitných zákazníkov na celom svete (elektrina, plyn, voda, teplo).
 • Podieľame sa na priebežnom rozvoji metodiky a informačného systému na diagnostiku a údržbu plynovodov prepravnej sústavy ČR.
 • Ako zakladajúci člen Inštitútu pre Asset Management (IAM) sa podieľame na definícii štandardu PAS-55.
 • Naše riešenia priniesli zákazníkom reálne výsledky najmä v oblasti zníženia nákladov na údržbu a súčasne aj ich optimalizáciu.

MES - Efektívne riadenie procesov v reálnom čase

Systémy typu MES (Manufacturing Execution System) predstavujú sústavu aplikácií na plánovanie, operatívne riadenie a kontrolu procesov výrobného alebo iného podniku prevádzkujúceho rozsiahlejšie technologické zariadenia.

MES umožňuje zbierať aktuálne údaje o procese z riadiacich systémov a iných zdrojov a využívať ich v reálnom čase prostredníctvom jednotlivých aplikácií. MES prináša schopnosť "Real-Time Visibility", t.j. možnosť rozhodovať na základe overených a v reálnom čase dostupných informácií. Ich využívaním je možné následne optimalizovať výrobné a iné procesy, a tým znížiť prevádzkové náklady, zvýšiť kvalitu produktov alebo služieb, znížiť výšku zásob a lepšie využívať výrobné zariadenia.

Čo ponúkame

V oblasti MES ponúkame konzultačné služby v oblasti overenia uskutočniteľnosti a návrhu vhodného riešenia, ako aj služby implementácie a nasadenie jednotlivých riešení. Vychádzame z predpokladu, že každé riešenie v tejto oblasti musí byť šité na mieru potrebám konkrétneho podniku a musí mať merateľné prínosy.

Typické oblasti nasadenia MES sú:

 • Operatívne riadenie výroby, prepravy alebo distribúcie
 • KPI Management
 • Monitoring stavu zariadení a podpora prediktívnej údržby
 • Riadenie spotreby energií
 • Riadenie kvality
 • Emisný management, vodné a odpadové hospodárstvo
 • Plánovanie výroby a dodávateľsko-odberateľského reťazca

Prečo CGI?

 • Máme množstvo zaujímavých referencií pre vedúce svetové spoločnosti v oblasti ťažby a spracovania nerastov, plynárenstva, energetiky, papierenstva, petrochémie, chémie, potravinárstva a procesnej výroby vo všeobecnosti.
 • Naši konzultanti zastávajú významné úlohy v organizácii MESA International, ktorá sa zaoberá definovaním metód a štandardov v oblasti MES, ako aj meraním úspešnosti nasadenia MES v praxi.
 • Pre návrh a implementáciu riešení používame vlastnú metodológiu Manufacturing Atlas, ktorej cieľom je prispieť dodávkou IT systémov k dosiahnutiu konkrétnych prínosov pre podnikanie spoločnosti.
 • Sme partnerom mnohých tvorcov aplikácií typu MES, ktorých produkty vieme implementovať a integrovať v prostredí zákazníka.