Tobias J. Koch

Tobias J. Koch

Ärinõustamisteenuste juht, e-valitsus ja avalik sektor

Eesti, mida peetakse maailma üheks digitaalsemaks riigiks, on kahe tehnoloogia abil pannud aluse tulevasele haldusele. Niinimetatud X-tee, mis on Eesti infokiirtee, ja riiklik digiidentiteet eID teevad võimalikuks ühe akna süsteemi ning sobivad erasektorisse täiuslikult. Sellest näitest on Euroopal palju õppida – eelkõige projekti GAIA-X korral, millega tahetakse luua Euroopa väärtustel põhineva digitaalse andmetaristu raamtingimused.

Saksamaal unistus – Eestis reaalsus

X-tee rajati juba 2000. aastate alguses, et lõimida riiklikud infosüsteemid ühe standardi järgi ja vähendada seekaudu kulusid. Praegu kasutab seda üle 640 liikmesorganisatsiooni, mis teevad ühes kuus 163 turvaserveri kaudu ligikaudu 130 miljonit tehingut. Hinnatakse, et X-tee säästab aastast aastasse umbes 1345 tööaastat.


Paberisääst: 300 meetrit

See utoopilisena näiv arv ilmestab andmevahetusplatvormi ulatuslikkust. Seda kasutavad haldus- ja äriprotsesside optimeerimiseks maksuamet, prokuratuur ning kohtud, pangad, sideettevõtted ja keskmise suurusega ettevõtted. Kõik halduse ajakohastamist käsitlevad tähtsad projektid tuginevad X-teele ja riiklikule digiidentiteedile, sealjuures andmekaitset ja IT-turvet ohverdamata.

CGI-l on olnud Eesti halduse ajakohastamisel tähtis roll. Eelkõige on meie Eesti meeskond nime teinud justiits- ja sisepoliitika, põllumajanduse ning geoinfosüsteemide valdkonnas. Meie kolleegid osalesid suurel määral selliste projektide, nagu prokuratuuri infosüsteem, kinnistusraamat, töötamise register, kasutusmugav e-toimik ning paljude teiste projekti arenduses, kasutades sealjuures eranditult X-teed ja digiidentiteeti.

Lahendus: standarditud detsentraliseeritud andmevahetustaristu

Kohati abstraktsena näivate digitaalse suveräänsuse arutelude taustal näitab Eesti selgelt, milline ülesanne võib selles kontekstis olla standarditud detsentraliseeritud andmevahetustaristul. X-tee ei ole mingil viisil invasiivne, pigem vastupidi: detsentraliseeritud tarkvara ja riistvara kaudu saavad infosüsteemide operaatorid sõltumatult teiste asutustega andmeid vahetada ja lõimida. Seejuures ei loovuta nad kontrolli infosüsteemi ega andmete üle, vaid teevad need kättesaadavaks ainult kindla eesmärgi jaoks. Igasugune andmevahetus X-tee kaudu salvestatakse ja varustatakse ajatempliga. Piiramatu juurdepääs andmetele puudub ning liikmesorganisatsioonid on alati sertifitseeritud ja tuvastatavad.

Need põhimõtted on väga sarnased Euroopa andmetaristu Gaia-X põhialustega – ja nii mõnelegi eestlasele on arusaamatu, miks selline asi Euroopa tasandil alles algusjärgus on. Kui inimesed ja kaubad saavad üle piiride liikuda, peaksid seda saama ka tähtsad andmed. Kogu maailmajagu hõlmava andmevahetustaristu potentsiaal on tohutu. Lõimitud Euroopa vajab hädasti standarditud andmetaristut, et pakkuda piiri- ja sektoriteüleseid kasutusmugavaid ning tõhusaid digiteenuseid.

Läbipaistvus loob usalduse

Selle projekti võtmesõna on läbipaistvus. See kehtib nii Eesti X-tee kui ka Euroopa projekti Gaia-X kohta. Sellise tähtsa tehnoloogiaga tuleks ümber käia nii läbipaistvalt kui võimalik. Lõppkasutajad peavad saama kindlad olla, et tegutsetakse just nende huvides ja et kahtluse korral võetakse asjakohaseid meetmeid. X-teed usaldatakse, sest kõik dokumendid ja põhimõtted on avalikult kättesaadavad. Nende funktsionaalsus on arusaadav. Seda, et juurdepääs andmetele X-tee kaudu oleks seaduslik, kontrollivad pidevalt nii ametiasutus kui ka kasutajad. Avaliku sektori ametiasutustel on isegi seadusega keelatud õiguslikult siduvaid andmeid kopeerida. Eesti põhiseaduse paragrahvis 44 on sätestatud, et igal kodanikul on igal ajal õigus tutvuda andmetega, mida riigiasutused ja kohalikud omavalitsused tema kohta koguvad.

Aina digitaalsemaks muutuvas maailmas on andmete üle järje pidamine kõigi jaoks keeruline – nii lõppkasutajale kui ka haldusametnikele või ettevõtjatele. Seetõttu on nende töötlemiseks vaja üldtuntud ja arusaadavaid eeskirju ja standardeid. Igal andmekogul ja -vahetusel on mingisugune väärtus ning tähendus. Seetõttu tuleb toiminguid kõikide poolte jaoks lihtsamaks muuta, ümber kujundada ja arusaadavaks teha. Sellele ülesandele peavad pühenduma nii avalik kui ka erasektor ning koos uuesti määratlema, kuidas saaksid andmetaristud nagu Gaia-X Euroopa haldust ja majandust digitaalsemaks ja kasutajapõhisemaks teha.

Meie üleilmse võrgustiku ja enam kui 20-aastase kogemusega Eesti halduse digiteerimises on meil suurepärane võimalus toetada andmetaristu Gaia-X arendamist Saksamaal ja Euroopas. Meie nõustajad on ettevõtete ja ametiasutuste jaoks valmis, et aidata neil juba varakult andmetaristu Gaia-X eeliseid kasutada ning töötada välja uus põlvkond lõimitud ja kasutusmugavaid teenuseid.


Joonise autoriõigus: Eesti Disainimeeskond, lihtlitsents: https://toolbox.estonia.ee/assets/417337

Spetsialistist

Tobias J. Koch

Tobias J. Koch

Ärinõustamisteenuste juht, e-valitsus ja avalik sektor

Ärinõustamisteenuste juhina tegeleb Tobias J. Koch eelkõige e-valitsuse ja avaliku sektoriga. Ta on silmapaistev asjatundja halduse ajakohastamise ja e-Eesti valdkonnas.