Mnoho firiem z najrôznejších odvetví vníma Big Data ako prioritu číslo jeden. Sme vo veku informácií a len tie spoločnosti, ktoré dokážu včas využiť skrytý potenciál v dátach, získajú konkurenčnú výhodu. Kvalitná práca s dátami prináša nové poznatky, ktoré určujú úspech vašej organizácie.

Analýza dát zažíva hlavne v poslednom období etapu veľmi intenzívneho rozvoja. Technologický pokrok v oblasti informačných technológií dovoľuje spracovávať dáta takým spôsobom a v takých objemoch, ako bolo v nedávnej minulosti možné len na  špecializovaných pracoviskách. Zároveň rastie obrovským tempom tlak na presné a efektívne hodnotenie ekonomických cieľov spoločností.

Prostredie pre analýzu dát obvykle zahŕňa niekoľko súčastí:

 • Data Warehousing, ktorého hlavným účelom je integrácia dát v prostredí dátového skladu, ktorá zaistí potrebný formát a kvalitu dát,
   
 • Business Intelligence, je sada procesov, aplikácií a technológií na podporu rozhodovacích procesov vo firme,
   
 • a Big Data a Data Discovery, ktoré zabezpečujú hlavne dlhodobé a ekonomicky výhodné ukladanie dát.

Big Data pre mnoho firiem znamená nie len nové a zaujímavé príležitosti, ale aj množstvo nezodpovedaných otázok: Ako začať? Čo hľadať? A hlavne, kde to hľadať? Skrytá hodnota v dátach môže byť odhalená z reportov či vizualizácií (grafy, tabuľky). Avšak najväčší prínos prináša Pokročilá analytika – najvyššie vývojové štádium Business Inteligence.

S rastúcim záujmom o Big Data sa veľmi rôzni pohľad na to, čo všetko tento pojem vyjadruje. Klasická definícia popisuje Big Data pomocou tzv. 4V, ktoré môžu byť v slovenčine nahradené 4R:
 

 • Volume (Rozsiahlosť) vyjadruje obrovské množstvo dát, ktoré je vygenerované každú sekundu. Pre predstavu: každý deň je vytvorených 2,3 triliónu gigabytov dát.
   
 • Velocity (Rýchlosť) popisuje obrovskú frekvenciu prichádzajúcich dát na spracovanie. Príkladom môže byť takmer okamžité vyhodnotenie podvodnej transakcie pri kartovej transakcii.
   
 • Variety (Rozmanitosť) sa vzťahuje k rozličným dátovým typom, ktoré teraz dokážeme využiť. Týka sa ale taktiež základného delenia dát na dáta štruktúrované (reťazce znakov, číselné hodnoty, dátum,…) a dáta neštrukturované (voľný text, audio, video,…). Medzi neštrukturované dáta patria napríklad správy na Facebooku, ktorých je každý mesiac zdieľaných okolo 30 biliónov.
   
 • Veracity (Rozporuplnosť) súvisí s nečistotou dát, nakoľko s rastúcou veľkosťou a rôznorodosťou dát sa ich kvalita a presnosť stáva menej kontrolovateľnou.

Vo vyššie uvedenej definícii sú zároveň ukryté nástroje a techniky klasického BI, ako Dátové sklady, Správa dát a dátová kvalita,… Tieto 4R(V) popisujú nový digitálny svet, ale to najdôležitejšie R by malo byť niečo Reálne na základe čoho je možné robiť Rozhodnutia. Dôležité nie je množstvo dát, ale šikovný náhľad na správne dáta.

 

CGI vybudovala kvalitný tím Data Scientistov, ktorých cieľom je nájdenie hodnoty v klientskych dátach. Tento tím je súčasťou globálnej CGI skupiny pôsobiacej v oblasti Big Data a pokrýva štyri základné oblasti znalostí:

 • Znalosť matematiky a štatistiky
 • Znalosť databáz a vhodných programovacích jazykov
 • Skúsenosť a prax v daných sektoroch
 • Schopnosť interpretovať dosiahnuté výsledky

Čo vám prinesie spolupráca s CGI?

 1. Lokálny tím expertov prinášajúci skúsenosti globálnej skupiny

  • Vyše 4000 zamestnancov v oblasti BI/Big Data Analytics
  • Z toho vyše 200 členov na pozícii Data Scientistov
 2. Sme produktovo nezávislí
  • Ponúkame riešenie šité na mieru vašim potrebám
  • Neobmedzujeme sa na jeden produkt
 3. Za pomoci našej metodológie vám pomôžeme s definovaním vášho biznis problému
  • Imagine proces - metodológia vybudovaná na základe projektových skúseností, ktorá si kladie za cieľ nájsť správne otázky a ciele generujúce maximálny úžitok. Táto metodológia je súčasťou globálneho  Data2Diamonds frameworku .
 4. Pokúkame školenia pre vašich zamestnancov v oblasti dátovej vedy.
 5. Dodáme kvalitné riešenie
 6. Prinášame skúsenosti z už realizovaných projektov na lokálnej aj medzinárodnej úrovni, kde sme sa naučili odkrývať súvislosti v dátach v závislosti na sektore podnikania. Ako príklad môžeme uviesť predikciu odchodovosti zákazníkov, lepšie cielenie marketingových ponúk, prediktívnu údržbu, vplyv väzieb v sociálnych sieťach na správanie zákazníkov, a pod.

CGI ponúka široký rozsah služieb v oblasti Big Data od konzultácie vášho problému až po implementáciu riešenia. Výber technológie a ostatných prostriedkov je až finálnym krokom pri definovaní biznis problému a je závislý na jeho podstate, na tom, kde leží vaša skrytá hodnota.

Pokiaľ sme vás zaujali, neváhajte nás kontaktovať a dozvedieť sa viac o našich službách. Ukážeme vám, že vaše tušenie skrytého potenciálu v dátach môže byť potvrdené.

.

HR Analytics:

 

HR Analytics

 

 

Nabídka školení v oblasti Data Science: 

 

Nabídka školení v oblasti Data Science