Žiadna väčšia organizácia (firma, úrad a pod.) sa nezaobíde bez strategického prístupu k riadeniu IT. Na začiatku by mal stáť odhad potrieb a povinností organizácie a porozumenie tomu, čo očakávajú zákazníci z hľadiska kvality a rozsahu konzumovaných služieb. Vďaka tomuto pochopeniu a správnemu zavedeniu IT Governance je potom možné optimálne investovať do IT. IT Governance sa zameriava predovšetkým na:

 • Zabezpečenie súladu celkovej stratégie organizácie a IT stratégie
 • Poskytovanie hodnoty predovšetkým formou služieb
 • Riadenie rizík a správu zdrojov
 • Definovanie cieľov a vyhodnocovanie ich dosiahnutia

IT Management zabezpečuje, že transformačné projekty vedú priamo k cieľom vytýčeným IT Governance, pričom tieto sú napĺňané v každodennej praxi. Zvláštny dôraz pritom spočíva v meraní reakcií na odchýlky už v počiatočnom štádiu.

ITIL schéma

CGI v oblasti IT Governance a IT Managementu ponúka:

 • Posúdenie vyspelosti riadenia IT (AS-IS) a návrh zlepšení (TO-BE)
 • Zavedenie alebo zlepšenie riadenia hodnoty, riadenie portfólia a riadenie investícií do IT
 • Implementáciu riadenia IT rizík v súlade s riadením rizík organizácie
 • Pomoc s rozhodnutím a prípravou outsourcingu, nastavením zmluvného vzťahu a riadením dodávateľov
 • Nastavenie riadenia výkonnosti a bezpečnosti IT
 • Zabezpečenie prípravy IT na požiadavky regulačných orgánov a podpora pri auditoch
 • Zavedenie alebo zlepšenie procesného riadenia ICT s využitím dobrých praktík, procesných štandardov a rámcov (ITIL, ISO/IEC 20000, COBIT, IT BSC, Six Sigma, ISO 27000, PRINCE 2)
 • Prípravu na certifikáciu podľa ISO 9000, ISO/IEC 20000, ISO 27000

ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited používaná s jej súhlasom. Všetky práva vyhradené.