REMIT je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou. Kladie účastníkom energetických trhov v EU za povinnosť oznamovať do európskej databázy agentúry ACER dáta z obchodných transakcií.

Spoločnosť CGI ponúka účastníkom energetického trhu službu pre zabezpečenie povinností reportingu v rámci REMIT. CGI ako nezávislý certifikovaný RRM (Registered Reporting Mechanism) zabezpečí bezpečné a dôverné odovzdávanie obchodných dát účastníkov do európskej databázy ACER.

Služba pre zabezpečenie reportingu obchodných dát do databázy ACER – REMIT je založená na nasledujúcich princípoch:

 • Spoločnosť CGI zabezpečuje rolu RRM pre reporting obchodných dát
 • Služba CGI REMIT Reporting Service zabezpečuje prijatie dát od účastníka jedným z dohodnutých spôsobov podľa predpokladaného rozsahu dát, možností systému účastníka a ďalších preferencií
 • Služba zabezpečuje odovzdanie dát do systému REMIT
 • Výsledky spracovania a potvrdenia sú naspäť odovzdané zvoleným spôsobom
 • Odovzdávanie obchodných dát je zabezpečené na vysokej úrovni a spĺňa požiadavky na dôvernosť spracovania odovzdávaných informácií.
 • Služba je zabezpečovaná z dátového centra CGI v Prahe
CGI REMIT Reporting Service

Pre prístup k službe je možné využívať nasledujúce možnosti:

 

 • Webový prístup. Pre účastníkov, ktorých reporting pre REMIT zahrnie jednotky transakcií za mesiac je najjednoduchšou cestou zadať transakcie priamo pomocou nášho webového rozhrania. 
 • Odovzdávanie dát vo formáte ACER XML. V prípade, že systém účastníka generuje dáta priamo vo formáte XML požadovanom ACER, zaistí služba CGI ich odovzdanie priamo do systému ACER.
 • Odovzdávanie dát a ich transformácia do formátu ACER XML zabezpečená službou CGI. Pre účastníkov, ktorí sú schopní generovať dáta v dohodnutom formáte (CSV, XML) zabezpečí služba CGI konverziu do/z formátu ACER a odovzdanie dát do systému ACER.

Systém poskytne prehľadný reporting vykonaných transakcií vrátane informácií o ich stave z hľadiska spracovania / potvrdenia dát v databáze REMIT.  Účastník môže využívať akékoľvek z uvedených rozhraní podľa vlastnej voľby.

 

Bezpečnosť a dôvernosť dát

Bezpečnosť a zachovanie dôvernosti dát je v oblasti odovzdávania obchodných dát prioritou.  Pre zabezpečenie služby a systému CGI REMIT Reporting sú nastavené najvyššie bezpečnostné štandardy.

Pre zabezpečenie systému sú využité nasledujúce prvky:

 • Elektronické zabezpečenie dát zadávaných účastníkom
 • Zabezpečenie webového prístupu a služieb TLS protokolom
 • Autentizácia X. 509 certifikátom alebo dvojfaktorovou autentizáciou.

 

Flexibilita a ďalší rozvoj

Služba CGI REMIT Reporting je koncipovaná tak, aby bola jednoducho prispôsobiteľná individuálnym požiadavkám účastníkov. Súčasne garantujeme, že riešenie bude reflektovať budúce zmeny a požiadavky na reporting dát.

CGI REMIT reporting service (whitepaper):

REMIT PDF