Primary tabs

Vi är experter på att lokalisera och visualisera data som underlag för bättre beslut, byggda på precision och fakta. Att jobba datadrivet skapar både spårbarhet och realtidskunskap om vårdens olika delar, men också tidsbesparingar och snabbare diagnoser. Sist, men inte minst, blir det enklare att upptäcka mönster och avvikelser, som inte bara blir en källa till högre kunskap utan även en bas för klinisk forskning.

Strukturerad vårddata

Ofta fokuserar digitalisering i vården på arbetssätt och patientnytta men det finns en hävstång i att använda den lagrade informationen till annat än att dela information mellan personer i vårdkedjorna. Nyttan ökar väsentligt om vårddokumentationen är strukturerad och kodad enligt standardiserade ramverk och några exempel på möjliga tillämpningsområden inkluderar:

 

Kliniska beslutsstöd

Kan enkelt utvecklas baserat på exempelvis diagnos, läkemedel och provsvar.

Prediktion/riskanalys 

Kring att utveckla en viss sjukdom eller komplikation.

Rollbaserade vyer

Som filtrerar fram rätt information, baserat på yrkeskategori och situation.

Underlättad forskning

När rätt informationsmängder är enkla att hitta.

Styrning av verksamheten

Kan baseras på realtidsdata, visualiserad i grafer eller tabeller.

Kapacitetsanalys

För en verksamhet när det faktiska behovet ställs i relation till faktisk kapacitet.

Säker och enkel informationsdelning 

Utan dubbelregistrering, till NPÖ, patienter eller kvalitetsregister.


CGI Health Data Lab

Inom CGI Health Data Lab samverkar vi tillsammans med kunder och partners för att lösa några av de större utmaningarna inom datadriven vård, däribland:

  • Skapande av enhetliga termer och begrepp utifrån ostrukturerade hälsodata med FHIR och SNOMED CT.
  • Säkerställande av spårbarhet och transparens rörande hälsodata med hjälp av blockchain-teknik.
  • Ökad patientsäkerhet med proaktiv och transaktionsbaserad markörbaserad journalgranskning.
  • Rättssäker sjukskrivning med automatiserad ICF-översättning.
Bild genom ett fönster mot en storstad med skyskrapor, i rummet finns också en neonskylt med den engelska texten Data has a better idea