Primary tabs

Det har aldrig varit så enkelt att skapa förutsättningar för tillitsbaserad styrning och få nya insikter som nu. CGI:s lösningsplattform för Business Intelligence & beslutsstöd förenar snabbt och kvalitetssäkrat införande med långsiktig och stabil vidareutveckling i förvaltningsskedet.

En grupp av CGI kollegor, både män och kvinnor, sitter tillsammans framför en dator och jobbar med beslutsstödslöningar

På CGI har vi en bred kombination av expertkunskap inom teknik, förändringsledning och verksamhetsutveckling. Därför kan vi på ett unikt sätt bidra i arbetet med att skapa insikter med snabbare, enklare och förbättrad styrning av din verksamhet. Alldeles oavsett var din verksamhet befinner sig i utvecklingen mot moderna och datadrivna arbetssätt så kan vårt koncept för beslutsstöd ge er ytterligare ordentlig skjuts framåt i arbetet.

 

Färdiga lösningsmodeller – färdiga mätetal tillgängliga direkt

Vi har tillsammans med våra kunder utvecklat ett antal färdiga lösningsmodeller för analys av Ekonomi, HR och olika verksamhetsspecifika områden. Modellerna innehåller de mätetal som chefer och verksamhetsledning vanligtvis behöver för att få bättre insikter i verksamheten. Dessa mätetal justeras och anpassas efter de behov din verksamhet har. Modellerna är kompletta och omfattar mätetalsdefinitioner och olika analysdimensioner såväl som definitioner för inläsning av data från vanligt förekommande källsystem. Självklart har vi stöd för CGI:s egna system Raindance, Heroma och Treserva men vi har också stöd för flera andra källor, färdiga att använda.

 

Färdiga rapportpaket – börja använd eller utveckla vidare

Vi har lagt en del energi på att skapa enkla och visuella rapporter för olika mätetal så att du till exempel kan få en enkel bild av ekonomiska nyckeltal. Kraften av att kunna förena mätetal och data från flera olika informationsdomäner (ekonomi, hr, verksamhet) gör att du mycket effektivt får överblick och analyskraft i ditt vardagliga arbete. Givetvis kan rapportpaketen modifieras och utvecklas vidare utifrån de behov som just du har i din verksamhet, men redan från början finns mycket bra rapporter tillgängliga att börja använda.

 

Teknisk accelerator – Darwin – för projekt och förvaltning

För utvecklingen av datalager så är det ingen numera som vill sitta och knacka sql-kod rad för rad. Vår utvecklings-accelerator Darwin är ett så kallat data automation tool som på ett radikalt sätt snabbar på och förenklar utvecklingen av ett datalager. Under utveckling och anpassning i ett införandeprojekt i din verksamhet så bidrar verktyget till att kunna kvalitetssäkra lösningen. Tack vare Darwin så är det också enkelt och kostnadseffektivt att förändra och bygga om datalagret – det är bara att generera ett nytt när nya insikter finns om hur lösningen bäst tillgodoser behovet. Vi utbildar också i Darwin så att också din förvaltningsorganisation kan dra fördel av detta verktyg även när lösningen förvaltas och vidareutvecklas.

 

Agilt och iterativt införande – för lösning och verksamhet

En av de stora fördelarna med CGI:s koncept för beslutsstöd är att lösningen med fördel kan utvecklas agilt och iterativt allt eftersom behoven och kraven växer. Vi skapar snabbt en grundlösning som användare direkt kan ta ställning till och utifrån den kan lösningen sedan vidareutvecklas så att alla direkt kan se resultaten. Det är ofta en fördel att börja rulla ut en lösning tidigt i mindre steg och ta in feedback från användare. På så sätt används pengarna rätt och inget läggs ”på hyllan” för senare användning. Det innebär också att det förändrings- och utvecklingsarbete som behöver ske i verksamheten kan påbörjas tidigt och bli en naturlig del i utvecklingen mot datadrivna arbetssätt. Förvaltningsstrukturen för lösningen behöver också kunna nå ut till användare via superanvändare, vilka kan utgöra lokala stöd för den egna rapportutvecklingen och stöd för support och utveckling som behöver hanteras med verksamhetsgemensamma resurser.

 

Lokalt eller i molnet – du väljer

Den lösning vi erbjuder är mycket flexibel även vad gäller alternativ för hur driften av lösningen ska se ut. Utgår din IT-strategi från att lösningar ska driftas i egen regi så har vi stöd för det. Men det är också enkelt att flytta lösningen från egen drift till drift i molnet. När det gäller molndrift så stöder vår lösning både drift på Microsofts Azure-plattform och i Snowflake. Du behöver därför inte känna press att fatta beslut om lösningen ska köras i molnet eller lokalt utan kan bevaka exempelvis förändringar av legala krav eller av den egna IT-arkitekturen och anpassa ett datalagers drift efter aktuell strategi.

 

Kundnätverket – dela erfarenhet och nätverka

För oss är det viktigt att den kunskap som vi och våra kunder inom offentlig sektor får i utvecklingen av beslutsstödsystem också kan komma liknande verksamheter till del. Vi tror att ett utbyte av tankar och idéer mellan våra kunder är bra för alla och därför jobbar vi med kundnätverk för kommuner och offentlig verksamhet där vi har kundforum och fokusmöten för utbyte av erfarenheter. Vi arbetar agilt med utvecklingen av vår plattform och fångar upp gemensamma behov för gemensam utveckling. Vi tror att en del av värdet med ett beslutsstöd från CGI är att Inspirera andra och inspireras av andra i vår nätverkssamverkan. Det stärker också vidareutvecklingen av verksamheten ”hemma” med modeller för datadrivna och insiktsskapande arbetssätt.