Stockholm, 12 Oktober 2016

CGI har i dagarna släppt resultatet av sin årliga konsumentundersökning om digitala finansiella tjänster. 2016 års undersökning med namnet FinTech Disruption in Financial Services, undersöker hur väl konsumenterna anser att de finansiella institutionerna uppfyller kundernas behov, samt hur de värdesätter olika digitala banktjänster. Undersökningen tar även upp marknadskännedom, köphinder och preferenser gällande leverantör av digitala tjänster.

Dagens banker står inför en sällan tidigare skådad rad utmaningar, bland annat konkurrens från Fintech-sektorn (finansiell teknologi), som siktar in sig på att ta andelar av bankernas kunder, produkter och intäkter – något som bankerna är väl medvetna om.  I CGI:s globala utblick Global 1000, vilken baseras på 1000-tals intervjuer med ledande verksamhets- och IT-chefer i privata och offentliga organisationer i hela världen, uppger bankerna den accelererande transformationen av banker som en topp-prioritering för att bemöta ökad konkurrens, regulatoriska krav och förväntningar från kunder. Konsumentundersökningen ”FinTech Disruption…” kompletterar diskussionerna från CGI Global 1000 med konsumentperspektivet, och bekräftar många av slutsatserna från denna kring Fintech-bolagens roll i att omvandla banksektorn.

Inom ramen för bankkonsumentundersökningen ”FinTech Disruption…”, tillfrågade CGI 1 670 konsumenter i Australien, Frankrike, Kanada, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA om deras syn på banktjänster. CGI undersökte även 12 ledande Fintech-drivna tjänstekoncept, bland annat skydd av digital identitet och skydd mot bedrägerier, sammanslagen personlig ekonomisk förvaltning, mobila betalningar, personanpassade digitala upplevelser med mera.

Några av de viktigaste resultaten visar att:

  • Mer än 75 procent av konsumenterna föredrar att få nya digitala tjänster från sina nuvarande finansinstitutioner eller någon annan traditionell tjänsteleverantör snarare än en icke-traditionell leverantör.
  • 78 procent av konsumenterna värderar digital säkerhet högt, 83 procent uppger att de känner till denna tjänst och 52 procent säger att de har för avsikt att använda sig av den.
  • 61 procent värderar personlig ekonomisk förvaltning högt, inklusive möjligheten att se all personlig finansiell information samlad på ett ställe. 63 procent känner till denna tjänst och 37 procent säger att de har för avsikt att använda sig av den.
  • 51 procent uppger att mobila betalningar är en värdefull tjänst och 94 procent känner till att den finns medan 53 procent har för avsikt att använda sig av den.
  • Brist på förtroende visade sig vara det största hindret för köp när det gäller alla typer av finansiella digitala tjänster, följt av upplevd komplexitet, samt upplevda risker.

De etablerade bankerna är väl positionerade för att framgångsrikt kunna erbjuda nya digitala finansiella tjänster baserat på sina betrodda kundrelationer, men det krävs arbete för att minska komplexiteten i dessa digitala tjänster och underlätta köp. Partnerskap med Fintech-företag gör att bankerna kan agera snabbare. Bankerna har tidigare vid många tillfällen framgångsrikt samarbetat över gränserna. Nu är det dags att göra motsvarande med Fintech-bolagen, säger Bengt Blomberg, chef för finansiella tjänster på CGI Sverige.

 

Om CGI Global 1000

CGI Global 1000 genomförs årligen som en serie av framåtblickande samtal mellan CGI:s konsulter och ledande verksamhets- och IT-chefer i privata och offentliga organisationer i hela världen. Under dessa diskussioner, delger beslutsfattare sina perspektiv på de trender som påverkar deras organisationer och hur de planerar att ta itu med utmaningarna och möjligheterna genom sina planer för verksamhets- och IT-prioriteringar. År 2016, intervjuade CGI:s medarbetare mer än 1000 beslutsfattare i 10 branscher i 20 länder, inklusive ingående diskussioner om digital transformation och cybersäkerhet. I Sverige har närmare 100 personliga intervjuer genomförts.