SÄKER INFORMATIONSÖVERFÖRING MED SHS

Myndigheter och organisationer har ett ökat behov av att kunna utbyta information med varandra under säkra och kostnadseffektiva former. Den infrastrukturella standard som möjliggör informationsutbytet är gemensam för alla myndigheter och går under namnet Spridnings- och Hämtningssystem (SHS). SHS öppnar möjligheter för IT-system inom all offentlig förvaltning att säkert kunna kommunicera och utbyta information över Internet.

Det är enkelt att komma igång med CGIs SHS-tjänst utan större investeringar. När man anslutit sig till SHS-tjänsten öppnas möjligheten att säkert och effektivt kommunicera med alla andra myndigheter som har SHS, såväl asynkront (filöverföring) som synkront (fråga/svar).

BETALA EFTER NYTTJANDE

Tanken med SHS som tjänst är att verksamheten bara betalar efter nyttjande. Ju mer tjänsten används och ju högre automatiseringsgrad verksamheten får i sina processer desto mer pengar finns att spara. Med SHS upplevs den offentliga verksamheten som en samverkande helhet.

EFFEKTIV INFORMATIONSFÖRVALTNING

Med SHS som tjänst blir informationsförvaltningen effektiv och möjliggör en sammanhållen förvaltning mellan olika myndigheter. Processer kan automatiseras och effektiviseras genom att rätt information finns tillgänglig i system som behöver dem.

SÄKER ÖVERFÖRING

I SHS finns funktioner för att avsändaren säkert ska veta att informationen har överförts till rätt och behörig mottagare på ett säkert sätt. Via SHS tjänsten kan din verksamhet utbyta information med alla andra offentliga verksamheter som redan idag använder SHS, som exempelvis Skatteverket och Försäkringskassan. SHS kan exempelvis användas till multifrågor där information från ett antal olika myndigheters datasystem hämtas för att sedan samköras av olika applikationer. Detta är användbart vid olika typer av handläggning där behov av utdrag från flera olika register är nödvändigt.

VILL DU VETA MER?

Välkommen att kontakta: application.servicedesk.se@cgi.com