Primary tabs

Marginalerna krymper i stort sett i varje bransch, oavsett om företagen i branschen är konkurrensutsatta eller ej. Verksamheterna behöver därför belysas ur olika perspektiv för att finna och förstå deras sanna potential. Att i en sådan situation missa eller medvetet bortse från tillverkningsprocessen står sannolikt företagen dyrt. En tillverkningsprocess börjar med att ett kundbehov identifieras och slutar med att behovet tillfredsställs och att kunden är nöjd.

Att skapa effektiva affärsprocesser och samtidigt hantera många subprocesser manuellt är en utmaning för många tillverkande företag. Idag väljer därför allt fler företag att dra nytta av processautomation för hela eller delar av tillverkningsprocesserna. För att arbeta effektivt med kunderorderstyrd tillverkning i Dynamics 365 Supply Chain Management krävs dock effektiva affärsprocesser genom hela tillverkningsprocessen: från att säkerställa effektiva orderflöden, produktionsplanering och att kunna ge kunden en hög leveransprecision.

Skärmdump av Avancerad analys i realtid för produktion
Avancerad analys i realtid för produktion. Källa: Microsoft

Den moderna tekniken i Dynamics 365 erbjuder många möjligheter att skapa effektiva ”end to end” Supply Chain Management-processer från order till leverans. Nedan följer några konkreta exempel på hur tillverkningsföretag kan nyttja fördelarna som automatisering ger för att effektivisera affärsprocesserna.

Flera varumärken men bara en tillverkningsprocess

De företag som från en och samma produktionsanläggning producerar produkter till flera olika varumärken vet hur komplext det är att proaktivt avgöra hur tillverkningskapaciteten för respektive varumärke ska fördelas. I de flesta tillverkningsföretag är produktionsplaneringen ryggraden i företaget och i sin tur för slutkunden.

Processautomation skapar mervärde både för varumärket och för produkten. Dynamics 365 Supply Chain Management ger möjlighet att skapa en automatiserad produktion för olika varumärken. Varumärket nyttjar fördelarna med transparens när varje order kan produceras och levereras till slutkund.

Producera mot order

De företag som tillverkar produkter som är unika börjar inte producera förrän kunden skapat sin order. För att kunden ska bli nöjd krävs en hög leveransprecision. Hur väl man lyckas med detta beror på ledtiden för produktionen, som i sin tur påverkas av produktionskapacitet och tillgång på råmaterial.

Att manuellt räkna ut leveranstiden är komplext, om inte omöjligt. Med integrering av olika system och automatisering sköts hela tillverkningsprocessen automatiskt.

Produktionsplaneringen utförs automatiskt baserad på den information som finns samlad i systemet och kan avgöra exakt leveransdatum på produkten. Nyttan med att producera mot order är att reducera kapitalbindning i lager.

Optimerade leveranstider har blivit en allt viktigare konkurrensfördel. Tidigare har det funnits tekniska begränsningar som endast gjort det möjligt att beräkna kommande behov med hjälp av nattliga körningar. Numera har D365 SCM stöd för en extern mikrotjänst (Planning Optimization), där det går att köra simuleringar och uppdatera kommande behov flera gånger per dygn. Detta bidrar till att öka leveransprecisionen samt förkorta ledtiderna från beställning till leverans.

Skärmdump av Synkronisering av logistik, lager och transport. Källa: Microsoft
Synkronisering av logistik, lager och transport. Källa: Microsoft

Automatisera lager med hjälp av lärande system

Ett annat intressant område som går att automatisera är lagerplaneringen. Historiskt har det varit komplext att förse lagret med rätt material eller komponenter i rätt tid.

Idag finns det stora möjligheter att låta affärssystemet avgöra när lagret ska fyllas på och skicka beställningar automatiskt. Med hjälp av avancerad teknik som ”machine learning” kan automatiserade och lärande flöden sättas upp så att algoritmer styr hur en viss artikel eller tjänst ska hanteras i processen. Ett exempel på detta är att D365 SCM kan förse ett externt ”machine learningsystem” med försäljningshistorik och parameterinställningar som i sin tur beräknar en försäljningsprognos för framtida behov. Denna prognos skickas sedan tillbaka till D365 SCM och kan ligga till grund för huvudplaneringskörningen för att generera planerade inköps-, överförings-, eller produktionsorder.

Idag är det möjligt att ta stöd av ett självlärande affärssystem för att ta strategiska beslut om vilka material som ska beställas och vad som bör lagerhållas. Detta skapar nytta i företaget genom att effektiviteten i tillverkningen maximeras samtidigt som kostnaderna reduceras.

Hur går vi tillväga för att automatisera försörjningskedjan?

Vi startar med att utgå från de befintliga processerna i företagets ”Supply Chain-process” från order till leverans. Genom att kartlägga processerna som finns idag går det att identifiera de steg av processen som behöver automatiseras och därmed vad som kan reduceras eller eliminera icke värdeskapande aktiviteter.

Det andra steget är att integrera affärssystemet med de olika stödsystem som används i tillverkningsprocessen. Det finns möjligheter att integrera produktionsplanering, affärssystem och andra logistiklösningar med varandra så att de kan kommunicera med varandra vilket skapar en stabil grund för att hela processen ska bli effektiv.

Fördelarna med att automatisera försörjningskedjan i Dynamics 365 Supply Chain Management: 

  • Effektiviserar inköpsprocesser genom att använda en app för hela processen från anskaffning till betalning. Via appen går det att registrera leverantörer, övervaka att leveranserna sker i tid, samarbeta med leverantörer samt hantera avtal.
  • Förbättrar kassaflödet genom att anpassa lagernivåerna utifrån kundernas efterfrågan och reducera onödig kapitalbindning med hjälp av tillägget planeringsoptimering. 
  • Effektiviserar leveranser och reducerar kostnaderna genom att harmonisera logistik för platser, distributionslager och transportsätt.
  • Ökar kundnöjdheten och kvaliteten med integrerade funktioner för kvalitetskontroll och identifierar samt löser problem effektivt genom att utföra prediktiva analyser i realtid.
  • Ger en total överblick över försörjningskedjan för olika geografiska områden och tidszoner i olika geografiska områden vid integrering av försäljning och inköp med lager, logistik, produktion, distributionslager och transport.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att Dynamics 365 Supply Chain Management kan effektivisera och bidra till att hålla verksamheter i framkant.


Går ditt företag i tankar om att implementera Dynamics 365, eller vill du bara höra mer om hur det kan gå till? Kontakta oss så berättar vi mer.

About this author

Drilon Zogaj

Drilon Zogaj

Consultant Dynamics 365

Drilon Zogaj har arbetat med logistik och tillverkning i flertalet företag sedan 2011. På CGI har han arbetat i roller som applikationskonsult och testledare. Han tillhör Dynamics-teamet på CGI och är certifierad som funktionell konsult av Microsoft. Drilon har studerat informatik på Högskolan i Halmstad. ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use