CGI moedigt het plaatsen van reacties op onze blogs aan. Reacties kunnen worden aangepast en/of gematigd  om de gepastheid  van de reacties en de privacy te waarborgen. De reacties  worden beoordeeld en vervolgens geplaatst gedurende de werkweek. Reacties die worden beschouwd als spam en/of ongepast zijn, zoals maar niet gelimiteerd tot reacties van  beledigende, denigrerende, bedreigende, racistische, obscene, vulgaire, smadelijke, hatelijke, etnische, lasterlijke, onbetamelijke of onterende aard tegenover wie dan ook of van commerciële aard, worden niet geplaatst. Om uw privacy en de privacy van anderen te beschermen, kunnen opmerkingen met contactgegevens worden bewerkt en/of verwijderd.

CGI blogs zijn bedoeld voor algemene doeleinden en kunnen nimmer beschouwd worden als persoonlijk advies en dienen nimmer ter vervanging van professioneel advies dat in persoon kan worden verkregen. De blogs en hun inhoud worden geleverd "as is" en zonder enige expliciete of impliciete verklaring of garanties van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van recht, inclusief rechten van derden. Het gebruik van de inhoud hiervan en het vertrouwen op berichten en reacties zijn voor  uw eigen risico en aansprakelijkheid of enige verplichting van de zijde van CGI van welke aard dan ook is derhalve uitgesloten.

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de bestaande disclaimer en het privacybeleid van CGI.

Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar web@cgi.com.