Kestävän kasvun ja vastuullisen arvontuotannon edellytyksiä luomassa

Etenkin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeää tehdä päätökset tietoon pohjaten. Tapaamme vuosittain lähes 1700 liiketoiminta- ja IT-johtajaa maailmanlaajuisesti selvittääksemme liiketoimintaan merkittävimmin vaikuttavat trendit. Analysoimme havainnot ja koostamme niistä näkymät, joiden avulla asiakkaamme voivat tehdä näkemyksiin perustuvia päätöksiä ja luoda vankan perustan tulevalle kasvulle ja kestävälle arvontuotannolle. 

“The insight that CGI gave me helped me to build my three-year strategic plan. It was not just a report; it was really on point.” - Globaaliin IDC MarketScape -arviointiin haastateltu CGI:n asiakas.


Forbes on nimennyt CGI:n yhdeksi maailman parhaista liikkeenjohdon konsulttiyrityksistä

Two professionals talking to each other

 

 

 

Lue lisää


 

Asiantuntijamme ovat apunanne muutosmatkalla

Tavoitteiden ja avaintulosten (OKR) käyttö on nopeasti yleistynyt ja käytännössä erinomaiseksi todettu strategian toteuttamisen ja muutosjohtamisen malli. Aidoissa arjen tilanteissa testattu toimeenpanomallimme auttaa siirtymään puheista tekoihin ja strategioista tuloksiin. Toimintamme lähtökohta on aidosti ymmärtää yrityksenne ainutlaatuinen muutostarve ja sen päähaasteet. Asiantuntijamme auttavat toimintojen kehittämisessä ja muutosten läpiviemisessä eri toimialoilla sekä organisaatiotasoilla – koko henkilöstön huomioiden. Palvelu räätälöidään aina tarpeiden mukaan tavoitellen pitkää strategista kumppanuussuhdetta. 

Lue lisää OKR-mallista ja sen liiketoimintahyödyistä

"CGI are really good at understanding us; they adapted well to our context, which is very political. We had a lot of changes to our internal organization, and they adapted well to these changes." - Globaaliin IDC MarketScape -arviointiin haastateltu CGI:n asiakas.

Working professionals collaborate and share ideas

Ajankohtainen asiantuntija-artikkeli

Kaikkien yhteinen strategia – utopiaa vai todellisuutta?

Lähes poikkeuksetta organisaatioissa tuskaillaan strategian toimeenpanon kanssa. Jos strategia nähdään staattisena suunnitelmana, sen "parasta ennen" -aika jää lyhyeksi, eritoten nykyisenkaltaisessa nopeasti muuttuvassa ja arvaamattomassa toimintaympäristössä.

Tavoitteiden ja avaintulosten (OKR) käyttö on nopeasti yleistynyt ja käytännössä erinomaiseksi todettu menetelmä, jolla strategiasta tehdään elävää arkea ja käytännön todellisuutta suurellekin joukolle ihmisiä. 

Lue lisää 

Ainutlaatuinen konsultointimallimme

Yhteistyömme päämääränänä on tunnistaa ja hyödyntää täysi potentiaalinne ja varmistaa asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Vahvuutemme ovat erityisesti seuraavilla liiketoimintakonsultoinnin avainalueilla:

Liiketoimintastrategia

-- IMAGE GOES BELOW --

Business people discussing at a table

-- IMAGE GOES ABOVE --

Annamme työkalut, joilla edistää nopeampaa, näkemyksiin pohjautuvaa asiakaslähtöistä päätöksentekoa

 

 

Lue lisää

Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä perinteiset ennusteiden pohjalta tehtäviin suunnitelmiin perustuvat strategiset mallit eivät tunnista tulevia markkinamahdollisuuksia riittävän nopeasti tai laajasti. Markkinajohtajat yhdistävätkin menestyksekkäästi pitkän aikavälin strategian kykyyn reagoida nopeasti kasvuun ja sopeutua ketterästi muuttuviin tilanteisiin. Asiantuntijamme auttavat yritysjohtajia määrittämään ja toteuttamaan strategian, jolla vastataan muutokseen ja rakennetaan pitkän aikavälin taloudellista, inhimillistä ja yhteiskunnallista arvoa – asiakasarvoa unohtamatta.

Luovan ja kokonaisvaltaisen mutta kuitenkin pragmaattisen ajattelumallin avulla autamme asiakkaitamme ottamaan rohkeasti seuraavat askeleet ja hyödyntämään muutoksen tuomat mahdollisuudet luomaan kilpailuetua digitalisaation hyödyntäjinä. Annamme työkalut, joilla edistää nopeampaa näkemyksiin pohjautuvaa, asiakas- ja asiakastarvelähtöistä päätöksentekoa. 

Ihmiskeskeinen, inhimillinen muutos

-- IMAGE GOES BELOW --

CGI's Management consulting

-- IMAGE GOES ABOVE --

Hyödynnämme menetelmiä, jotka sekä osallistavat ja aktivoivat työntekijöitä että tukevat mukautuvan ja ketterän, digivalmiin organisaation luomisessa

 

 

Lue lisää

Organisaatiosuunnitteluun sisältyy rakenteiden, prosessien ja roolien määrittämisen lisäksi myös inhimillinen puoli. Tarkoituksena on luoda turvallinen ja positiivinen ympäristö, joka edesauttaa luomaan ja ylläpitämään sosiaalisia yhteyksiä organisaatiossa, edistää uusia työskentely- ja innovointitapoja ja yhdistää tarkoituksen, strategian ja kulttuurin muodostaen ylivertaisen työntekijäkokemuksen. 

Hyödynnämme ihmiskeskeisiä suunnittelu- ja kulttuurinmuutosmenetelmiä, jotka sekä osallistavat ja aktivoivat työntekijöitä että tukevat mukautuvan ja ketterän, digivalmiin organisaation luomisessa. Toimimme oppaananne muutosmatkalla varmistaen positiivisen lopputuloksen työntekijät sitouttamalla ja tuottavuuteen panostamalla sekä ihmiskeskeiseen johtamismalliin keskittyen.

 

Operatiivinen huippuosaaminen(OE)

-- IMAGE GOES BELOW --

woman using tablet in warehouse

-- IMAGE GOES ABOVE --

Huippuluokan end-to-end-asiakaskokemus ei toteudu ilman operatiivista huippuosaamista läpi koko arvoketjun

 

 

Lue lisää

Olemme mukananne muutosmatkalla kohti asiakaskeskeistä organisaatiota ja yrityskulttuuria sekä edistämässä kestäviä tuloksia. Laaja toimialatietämyksemme ja kokemuksemme auttaa tunnistamaan ja hyödyntämään markkinamahdollisuuksia, ymmärtämään asiakasodotuksia ja -käyttäytymistä sekä suunnittelemaan räätälöityjä, aidosti merkityksellisiä ja lisäarvoa tuovia asiakaskohtaamisia sekä tuotteita ja palveluita.

Uskomme, että huippuluokan end-to-end-asiakaskokemus ei toteudu ilman operatiivista huippuosaamista läpi koko arvoketjun. Hyödyntämällä dataa ja teknologiaa parhaalla mahdollisella tavalla työskentelemme kanssanne suunnitellaksemme ja toteuttaaksemme luotettavia, joustavia ja kustannustehokkaita tuotanto-  ja  toimitusketjuprosesseja sekä optimaaliset tukitoiminnot.

 

 Digitaalinen johtajuus

-- IMAGE GOES BELOW --

Person in business attire standing on a balcony overlooking the city

-- IMAGE GOES ABOVE --

Digitalisaation edelläkävijät tekevät enemmän yhteistyötä, innovoivat ja saavuttavat parempia tuloksia liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittamisessa

 

 

Lue lisää

Vaikka digitalisaatiostrategiat tuottavat vuosi vuodelta enemmän tuloksia, vuotuisen globaalin Voice of Our Clients -tutkimuksemme perusteella haasteita riittää. Vaikka yli 90 prosenttia haastatelluista johtajista kertoo, että heidän organisaatiollaan on jonkinlainen digistrategia, peräti 75 prosenttia ei koe saavansa konkreettista hyötyä digistrategioistaan. Tulosta tekeviä digijohtajia yhdistää muutama tunnistettava tekijä: Digitalisaation edelläkävijät tekevät enemmän yhteistyötä, innovoivat ja saavuttavat selkeästi parempia tuloksia liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittamisessa. He hyödyntävät ketterää kehitystä, nykyaikaisia sovelluksia sekä pilviratkaisuja. Johtajat ovat myös tietoisempia kyberturvallisuuteen, yksityisyydensuojaan ja kestävään kehitykseen liittyvistä tekijöistä.

Yhteistyössä vahvistamme kykyänne tunnistaa ja edistää sellaisia innovaatioita, jotka muuttavat aidosti liiketoimintaa ja toimintaanne. Autamme tietohallintojohtoa strategisesti optimoimaan teknologia- ja  tietoturvainvestointejaan ja aktivoimaan muutospolun, joka johtaa kilpailukykyisiin tuloksiin ja pitkän aikavälin kestävään kasvuun.

Yhteistyössä parempaa maailmaa luomassa

Meillä on etuoikeus työskennellä asiakkaidemme kanssa ympäri maailmaa ja kokea omakohtaisesti heidän määrätietoisuutensa vastata asiakkaidensa, kansalaistensa, työntekijöidensä ja yhteisöjensä tarpeisiin. Katso oheiselta videolta, miten hyödynnämme teknologiaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tukemiseen ja paremman tulevaisuuden luomiseen.

Konsultointi luo lisäarvoa 

Autamme tunnistamaan ja valitsemaan suunnan kohti haluttua muutosta ja työskentelemme yhdessä matkan joka vaiheessa. Toimintaamme ohjaavia ja asiakasarvoa tuovia tekijöitä ovat: 

Laaja ja syvä toimialaosaaminen

Syvällinen toimialatietämys ja -kokemus auttaa meitä tunnistamaan markkinamahdollisuutenne. Tiiviissä yhteistyössä suunnittelemme merkityksellisen strategian, joka yhdistää pitkän aikavälin tavoitteet sekä ketterän päätöksenteon ja toiminnan.  Autamme ratkaisemaan liiketoimintahaasteet ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteet!

Tiivis yhteistyö

Työskentelemme tiiviisti rinnallanne tunnistaaksemme ja hyödyntääksemme organisaationne ja osaajienne maksimaalisen potentiaalin. Liiketoimintakonsulttimme auttavat suunnittelemaan ja rakentamaan joustavia ja kestäviä liiketoiminta- ja toimintamalleja.  Tarjoamme myös kriittistä muutoksenhallintaa, joka mahdollistaa digitaalisen menestyksesi. 

Luotettava kumppanuus

Luotettavina neuvonantajina tarjoamme liiketoiminnan näkemyksiä, johtajuutta ja innovaatioita, joita tarvitaan sellaisen ihmiskeskeisen organisaation rakentamiseen, joka yhdistää kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan, teknologian ja kulttuurin edistääkseen suorituskykyänne. Ideoimme, iteroimme ja toteutamme yhdessä muutosmatkanne kaikissa vaiheissa.

End-to-end-kyvykkyys

Hyödyntämällä täysimääräisesti end-to-end-kyvykkyyttämme autamme päätöksentekijöitä tulkitsemaan ja arvioimaan uusimpia teknologiatrendejä, edistämään innovaatioita ja luomaan kilpailuetua digitalisaation edelläkävijänä.

 

-- IMAGE GOES BELOW --

Persefoni ja CGI yhdistivät voimansa tarjotakseen ratkaisuja globaalin ilmastokriisin hillitsemiseksi

-- IMAGE GOES ABOVE --

Innovatiivinen ilmastoalusta tuo lisäarvoa hiilijalanjäljen laskentaan

 

Persefoni ja CGI yhdistivät voimansa tarjotakseen ratkaisuja globaalin ilmastokriisin hillitsemiseksi

Yritysten, rahoituslaitosten ja julkisen sektorin johtavan ilmastonhallinta- ja kirjanpitoalusta (CMAP) Persefonin ilmastoalusta auttaa varainhoitajia, rahoituslaitoksia ja yrityksiä eri toimialoilla laskemaan päästöjensä määrän tavalla, joka on tarkistettavissa ja lisäksi Greenhouse Gas -protokollan (GHG) sekä rahoitusalan sijoitusten kasvihuonekaasupäästöjen läpinäkyvyyttä lisäävän Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) -menetelmän mukainen.

Lue, miten ratkaisu auttaa yrityksiä määrittämään hiilijalanjälkensä murto-osalla aiemmista laskentakustannuksista lisäten samalla laskennan läpinäkyvyyttä ja tulosten luotettavuutta

 

-- IMAGE GOES BELOW --

SAFe-transformaatio

-- IMAGE GOES ABOVE --

Voimme todeta tekemisen olevan aidosti asiakaslähtöistä

 

SAFe® varmistaa Telian ketteryyden ja kilpailukyvyn

Telialla todettiin, että perinteinen tapa aloittaa hanke kuukausien määrityksillä ja edetä siitä mekaanisesti vaiheesta toiseen ei yksinkertaisesti enää toimi. Parhaitakin ideoita on kyettävä jalostamaan, sillä markkinoiden tarpeet ja asetelmat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Muutos edellyttää uudistumista organisaation jokaisella tasolla. 

Lue, miten Telian kehitysmallin uudistus toteutettiin ketterän kehittämisen SAFe®-mallilla

 

-- IMAGE GOES BELOW --

Kuvituskuva: Oriolan asiakas käyttää uutta palvelualustaa

-- IMAGE GOES ABOVE --

Terveempi tulevaisuus alkaa paremmasta asiakaskokemuksesta 

 

Palvelumuotoilulla asiakaslähtöisyyttä Oriolan palvelualustan uudistamiseen

Asiakkaat ovat Oriolan strategian keskiössä. Asiakkaita palveleva digitaalinen alusta ja sen käyttäjäkokemus haluttiin uudistaa strategiaa vastaavaksi. Samalla siirryttiin joustavuutta ja tehokkuutta tuovaan pilviaikaan. Asiakkaat, työntekijät, alihankkijat ja muut kumppanit yhdistävälle alustalle on jo rakennettu lääkkeiden sujuva tilausprosessi ja raportointipalvelu sekä lukuisia muita palveluja jotka tekevät Oriolan asiakkaiden arjesta entistä sujuvampaa  – ja työ jatkuu.

Lue, miten Oriolan ketterin menetelmin toteutettu uudistettu monikanavainen palvelualusta mahdollistaa asiakaslähtöisen kehittämisen

 

-- IMAGE GOES BELOW --

Matkahuolto toteutti digiloikan on-premise -ratkaisuista pilveen hallitusti ja ripeällä aikataululla.

-- IMAGE GOES ABOVE --

Kilpailuetua digitaalisesta käyttäjäkokemuksesta 

 

Digitaalisesta käyttäjäkokemuksesta Matkahuollon kilpailuvaltti

Verkkokauppa on kasvanut ennätysmäisesti viimeisten vuosien aikana. Pakettipalveluita tarjoavan Matkahuollon tavoite on kehittää pakettiliikenteen digitaalista käyttäjäkokemusta entistä paremmaksi ja saumattomammaksi. Perinteisistä on-premise -ratkaisuista onkin loikattu nopealla aikataululla pilvimaailmaan ja cloud native -kehittämiseen.

Lue, miten Matkahuolto toteutti digiloikan yhdessä CGI:n kanssa ripeästi, mutta hallitusti

 

-- IMAGE GOES BELOW --

PAYONE uudisti toimintaansa luomalla perustan täysin automatisoidulle, digitaaliselle IT-työympäristölle

-- IMAGE GOES ABOVE --

Perustana täysin automatisoitu, digitaalinen IT-työympäristö

 

Pilviratkaisut auttavat maksupalveluntarjoaja PAYONEa vastaamaan alan muutospaineisiin

PAYONE on yksi Euroopan johtavista maksupalveluntarjoajista. Sen maksujärjestelmien kautta kulkee vuosittain 3,8 miljardia maksutapahtumaa yli 260 000 asiakkaalle. Yritys halusi muuttaa toimintaansa palvelemaan asiakkaita entistä paremmin investoimalla uusiin teknologioihin.

Lue, miten PAYONE uudisti toimintaansa luomalla perustan täysin automatisoidulle, digitaaliselle IT-työympäristölle

 

-- IMAGE GOES BELOW --

Agile work in progress

-- IMAGE GOES ABOVE --

Kilpailuetua ketterien menetelmien avulla

 

Ketterät menetelmät Vidéotronin nopean reagointikyvyn mahdollistajana

Vidéotron, Kanadan johtava viestintä- ja mobiiliyhtiö, toimii nopeasti kasvavassa, erittäin kilpaillussa markkinassa, jossa vaaditaan nopeaa reagointikykyä. Vidéotron halusi laajentaa ketterien menetelmien käyttöä tuottavuuden, yhteistyön, markkinoille saattamisen nopeuden ja viime kädessä asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.

Lue, miten ketterät menetelmät ja “kahden pizzan sääntö” auttavat Vidéotronia virtaviivaistamaan toimintaansa

Tutustu tarkemmin asiantuntijapalveluihimme

Data ja edistynyt analytiikka

Kuinka edistyneesti hyödynnät liiketoiminnassasi dataa, analytiikkaa ja paikkatietoa? Autamme sinua ymmärtämään datan arvon, hyödyntämään sitä sekä valitsemaan toimintaasi parhaiten tukevat teknologiat. Tutustu

Henkilöstöjohtaminen ja konsultointi

Autamme tekemään henkilöstöjohtamisesta liiketoimintalähtöisen ja strategisen kilpailutekijän. Tutustu

Hyperautomaatio

Hyperautomaatiossa yhdistetään toisiaan täydentävät teknologiat ja menetelmät liiketoimintaprosessien tehostamiseksi. Tutustu

IT-palvelut

IT-palvelumme tarjoavat sinulle alustan organisaatiosi digistransformaation kiihdyttämiseen ja maailmanluokan IT-organisaation rakentamiseen. Tutustu

Ketterät menetelmät

Ketterät menetelmät auttavat organisaatiotasi pysymään nopeasti muuttuvan maailman mukana, Kokeneet ketterien menetelmien valmentajamme auttavat tunnistamaan nykytilanteen ja asettamaan askelmerkit kohti ketterää tulevaisuutta. Tutustu

Paikkatieto

Paikkatieto auttaa tekemään parempia päätöksiä, tehostamaan tiedonhallintaa ja rakentamaan lisäarvoa tuottavia palveluita. Mitä, jos saavuttaisit nämä hyödyntämällä paikkatietoa? Paikkatieto-osaamisemme auttaa toimintasi kehittämisessä. Tutustu

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilulla parempia kokemuksia, uudenlaisia palveluita, uutta liiketoimintaa – asiakkaitanne ymmärtäen. Tutustu CGI:n palvelumuotoilun osaamiseen. Tutustu

Pilvipalvelut

Onko pilvistrategianne ja sen ajurit jo määritelty? Entä oletko tietoinen säännösten vaatimuksista ja tietoturvan toteuttamisesta? Tarjoamme pilvipalveluita kokonaisvaltaisena palveluna aina konsultoinnista toimialakohtaisiin käytännön ratkaisuihin ja Hybridi-IT:stä julkiseen pilveen. Tutustu

Strategiakonsultointi ja digitiekartta

Digitalisaatio on keino toteuttaa matkaa kohti tulevaisuuden älykästä kuntaa. Siksi digitalisaatio tarvitsee oman tiekartan ja työkalut osana kuntastrategiaa. Kirkastetaan yhdessä kuntastrategianne ja rakennetaan siitä johdettu digitalisaation tiekartta! Tutustu

Strategian toteuttamisen ja tavoitejohtamisen malli OKR

Parhaiten toimivat strategiat ovat elettyä, koettua ja todeksi tehtyä. Vasta tällöin strategia alkaa aidosti vaikuttaa – ja tuloksia syntyä. OKR on periaatteessa yksinkertainen, mutta samaan aikaan ajattelu- ja lähestymistavaltaan vallankumouksellinen strategian toteuttamisen ja muutosjohtamisen malli. Tutustu

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen tähtää parempaan ja tehokkaampaan tiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa ja organisaation johtamisessa kohti strategisia tavoitteita. Autamme sinua löytämään organisaatioosi parhaiten soveltuvat tiedolla johtamisen käytännöt ja teknologiaratkaisut. Tutustu

Tietoturvakonsultointi

Tarvitsetko täyden palvelun kyberturvallisuuskumppania, joka ymmärtää toimialasi haasteet ja puhuu samaa kieltä myös organisaatiosi johdon kanssa? CGI auttaa sinua kokonaisvaltaisesti kyberturvallisuuden nykytilan selvittämisessä, kehittämisessä ja ylläpidossa. Tutustu