Annemari Uurtimo

Annemari Uurtimo

Palvelumuotoilija

Kasvokuva Matleena Rintalasta

Matleena Rintala

Varhaiskasvatuksen konsultti

Rakentelu kehittää tutkitusti hahmottamista ja hienomotorisia taitoja. Leikkiessään lapsi oppii. LEGO® SERIOUS PLAY® -työpajojen tavoitteena on lapsen osallisuuden vahvistaminen, lapselle luontevalla tavalla eli leikin kautta, tässä tapauksessa ”vakavan” leikin, koska kyseessä on strukturoitu työpaja.

Vaikka työpajoissa rakennustehtävät ovat ennalta mietittyjä, lapsen mielikuvitus kehittyy rakentamisen ja tarinankerronnan yhteydessä. Legorakennelma toimii symbolisena ja konkreettisena välineenä puheentuotolle, joka tukee vahvasti lapsen tarinankerrontaa ja mielikuvitusta. Kyseessä on hedelmällinen tapa olla lapsen kanssa vuorovaikutuksessa ja kuulla lapsen ajatuksia samalla, kun erilaiset taidot kehittyvät.

Pilotoimme LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) -menetelmän käyttöä Keravan kanssa ja nyt jatkamme LSP-työpajoja Liperin varhaiskasvatuksessa.

 

Liperin varhaiskasvatusjohtaja Sirkka Helisten: Kun Legot uivat varhaiskasvatuksen maailmaan

“Pääsimme täällä Liperissä noin vuosi sitten lasten kanssa kokeilemaan esiopetusryhmässä LEGO® SERIOUS PLAY® -menetelmää. Lasten, esiopettajan ja erityisopettajan palaute oli jo ensimmäisen kerran jälkeen erittäin positiivinen ja innostunut.

Keskustelimme paljon opettajien kanssa menetelmästä ja sen eri käyttömahdollisuuksista. Olimme kaikki sitä mieltä, että menetelmä sopii mainiosti varhaiskasvatusikäisten lasten osallisuuden vahvistamiseen ja tukemiseen. Menetelmää voidaan soveltaa erilaisiin tilanteisiin ja se on varioitavissa eri-ikäisten lasten ja aikuisten tarpeisiin. Tärkeintä meille kuitenkin on, että se tukee lasten ja aikuisten välistä kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. Toteutuksen aikana kaikki keskittyvät kertomaan ja kuuntelemaan.

Legot ovat varhaiskasvatuksessa tuttuja. Niitä on kaikissa ryhmissä ja kaiken ikäisten lasten käytössä. Saduttaminen ja tarinan kerronta ovat tuttuja ja kokeiltuja toimintoja. Kun nämä kaksi asiaa yhdistetään, olemme vieläkin hyvin tutussa ympäristössä. LSP-menetelmässä voin kuvitella, että lapselle tuttu legoilla rakentaminen rentouttaa, saa ajatukset liikkeelle turvallisessa tilanteessa ja näin helpottaa ilmaisua.

Lasten osallisuus ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa itseään koskeviin asioihin on turvattava kaikille. Varhaiskasvatukseen tarvitaan helposti käytettäviä, eri-ikäisille ja erilaisilla kommunikaatiotaidoilla varustetuille lapsille sopivia menetelmiä. Lapset luontaisesti tekevät asioita käsillään ja samalla kertovat mitä tekevät.

Liperissä meillä on tavoitteena vahvistaa yleistä tukea LSP-menetelmällä yksilön ja ryhmän tasolla sekä huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Yleisen tuen keinot vahvistuvat, kun lapset tulevat kuulluiksi ja voivat vaikuttaa ympäristöönsä ja toimintaansa.

Muutos ryhmän toimintakulttuurissa vaikuttaa myönteisesti kaikkiin lapsiin. Lisäksi huoltajat pääsevät osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin uudella tavalla. Tavoitteena on kokeilla menetelmää, niin että huoltaja ja lapsi yhdessä rakentavat ja muodostavat oman tarinan vaikkapa onnistuneesta varhaiskasvatuspäivästä. Menetelmä varmistaa, että kaikki lapset ja huoltajat tulevat todellakin kuulluksi, heidän aloitteensa tunnistetaan ja niihin vastataan.“

“Menetelmä herättää sitä enemmän kiinnostusta mitä enemmän siihen tutustuu. Olen ajatellut kokeilla sitä myös omassa työssäni aikuisten kanssa erilaisissa kompleksisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Kaikki osallistuisivat ratkaisujen etsimiseen ja sitä kautta myös sitoutuvat ratkaisun toteuttamiseen”, Sirkka Helisten summaa.

Tavoitteena on jalkauttaa LSP -menetelmän käyttö Liperin kaikkiin varhaiskasvatusyksiköihin ja tuoda arkeen luonteva tapa kuulla lapsia, suunnitella ja toimia yhdessä lasten kanssa. Käsittelemme aihetta syksyn edetessä tämän blogin jatko-osissa.

Kuvituskuva: Lego Serious Play -työpajassa tehtyjä rakennelmia

 

Lapsikeskeinen palvelumuotoilu ohjaa näkemään lapsen tässä ja nyt

Kun olemme CGI:llä kehittäneet LSP-menetelmän soveltamista lapsille, toimintamallimme perustuu lapsikeskeisen palvelumuotoilun perusteisiin. Yksi näistä perusteista on “Myönteinen tunnistaminen”, joka on varmasti tuttu käsite varhaiskasvatuksen kentällä. Tuon teeman ympärille kietoutuu asenne ja toimintatapa, jonka avulla kykenemme aikuisina oivaltamaan sen, mikä on lapselle tärkeää ja miksi. Myönteisessä tunnistamisessa lapsi nähdään aktiivisena ja kehittyvänä toimijana arjen yhteisöissä. Meidän aikuisten tulisi muistaa, että meillä on velvollisuus selvittää, mitä lapset ajattelevat ja antaa heille mahdollisuus tulla aidosti kuulluksi.

Unicefin Lapsen Oikeuksien julistuksen artikla 12 sisältää vaatimuksen, jonka mukaan jokaisella lapsella on oikeus vapaasti ilmaista ajatuksiaan kaikista niistä asioista, jotka liittyvät lapsen maailmaan ja tapaan kokea heille tärkeitä asioita. Myös leikinomaisuus on tässä menetelmässä aidosti läsnä, myös niissäkin työpajoissa, missä asioita kehitetään vain aikuisten kanssa. Jos kiinnostuit lapsikeskeisestä palvelumuotoilusta, kurkista Pelastakaa Lapset ry:n sivuille

Mainittakoon myös, että LSP-menetelmän käyttäminen lasten kanssa vastaa myös omalta osaltaan uuteen varhaiskasvatuslakiin, jossa korostuu inkluusio, erilaiset oppijat ja eri taitotasot, leikki, lapsen toimijuuden tukeminen sekä lapsen oikeuksien ja osallisuuden näkyväksi tekeminen.

 

Oman työn kehittäminen leikin siivittämänä

LEGO® SERIOUS PLAY® -menetelmän käytön ei ole määrä rajoittua ainoastaan lasten kanssa toimiseen, vaan tarkoituksena on myös hyödyntää sitä henkilöstön kanssa pidettävissä työpajoissa. Menetelmähän on alun perin kehitetty aikuisille ja sitä käytetään monesti esimerkiksi tiimin työn tai tiimin toiminnan kehittämiseen.

Erilaisia menetelmiä oman työskentelyn kehittämiseen, visiointiin ja tiimin toimivuuden jalostamiseen on olemassa valtava määrä. Miksi LEGO® SERIOUS PLAY® olisi sen parempi kuin jokin toinen menetelmä? Yksi vastaus voisi löytyä siitä, että menetelmän päätavoitteita on saada kaikkien osallistujien ääni kuuluville. Sillä kyetään nostamaan ”hiljainen tieto” näkyville. Tästä syystä LSP voi toimia erityisen hyvin ongelmanratkaisun ja tiimin kommunikaation kehittämistyössä. Kun kaikkien ääni on kuultu ja ratkaisu ongelmaan on löydetty yhdessä, sitoutuminen ratkaisuun on taatusti korkealla.

Osallistujien Lego-rakennelmien kolmiulotteisuus antaa mahdollisuuden hahmottaa asioiden keskinäisiä suhteita ja tuoda esiin sitä mitä voisi olla muutoin vaikea sanoittaa. LSP voi auttaa kertomaan omista arvostuksen kohteista. Suurin osa meistä on jossain elämänsä vaiheessa leikkinyt Legoilla, joten kynnys vastata esitettyyn kysymykseen rakentamalla on todennäköisesti matalampi, kuin esimerkiksi piirtämällä. Rakennetusta mallista kertominen tarinan siivin luo turvallisen ympäristön jakaa omia ajatuksiaan. Kaiken lisäksi rakentaminen ja tarinan kertominen on hauskaa ja leikillistä, joskin vakavaa leikkiä, jolla on merkitys.

 

Meillä on varhaiskasvatustiimissä sertifioitu fasilitaattori

Annemarilla oli kesällä ilo päästä suorittamaan sertifikaatti, joka antaa oikeuden toimia fasilitaattorina LEGO® SERIOUS PLAY® -työpajoissa. Mitkä asiat työyhteisössänne olisivat kehittämisen paikkoja, joihin haluaisitte kiinnittää huomiota? Pedagogiikka, tiimityö, johtaminen, visio vai oma työidentiteetti….  Ota yhteyttä ja lähdetään yhdessä kehittämään!

Kirjoittajista

Annemari Uurtimo

Annemari Uurtimo

Palvelumuotoilija

Toimin palvelumuotoilijana CGI:llä vastuualueenani varhaiskasvatuksen uudet ratkaisut sekä asiakkaiden toimintaprosessien kehittäminen. Olen erityisen kiinnostunut asiakaskokemuksesta, lasten ja aikuisten osallistamisesta, palvelumuotoilusta, innovoinnista ja uusien toimintaprosessien käyttöönottamisesta. Olen opiskellut palvelumuotoilua ja tuotekehitystä, jotta voisin tarjota asiakkaillemme uusia näkökulmia ja toimintatapoja varhaiskasvatuksen toimintaprosessien kehittämiseen. Minulla on myös ...

Kasvokuva Matleena Rintalasta

Matleena Rintala

Varhaiskasvatuksen konsultti

Olen Matleena Rintala ja toimin CGI:llä varhaiskasvatuksen tiimissä konsulttina. Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri, varhaiskasvatuksen opettaja sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. CGI:llä pääsen hyödyntämään omaa osaamistani monipuolisesti niin varhaiskasvatuksen kuin koko kasvatusalan näkökulmasta.