Annemari Uurtimo

Annemari Uurtimo

Palvelumuotoilija

LEGO® SERIOUS PLAY® -menetelmä (LSP), on alun perin kehitetty yhteisten ongelmien ratkaisukeinoksi ja organisaatioissa piilevän tiedon näkyväksi tuomiseksi. Tässä blogissa käsittelen LSP-menetelmän hyödyntämistä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

 

Kokemuksia varhaiskasvatuksen henkilöstön työpajoista

Liperin varhaiskasvatuksessa otettiin LSP käyttöön yhtenä menetelmänä, jolla lasten osallisuuden kokemusta lisätään varhaiskasvatuksen arjessa. Henkilöstö perehdytettiin menetelmän käyttöön pitämällä heille omat työpajat. Päiväkotien aikuiset olivat mukana lapsille pidetyissä työpajoissa alkuperehdytyksen jälkeen.

Myöhemmin henkilöstön työpajoissa perehdyttiin henkilöstön kokemiin haasteisiin, joita he olivat kohdanneet varhaiskasvatuksen arjen pedagogiikkaa vaativissa tilanteissa.

Henkilöstön työpajoissa nostettiin esiin haasteellisia tilanteita, joissa suunniteltu asia on muuttunut ongelmalliseksi. Haasteellisille tilanteille pyrittiin löytämään selitteitä tai tekijöitä, jotka saivat tilanteen muuttumaan negatiiviseen suuntaan. Negatiiviset tilanteet käännettiin positiivisiksi ja yhdessä mietittiin löydettyjä ratkaisuelementtejä.

Samalla, kun rakensimme erilaisia tilannemalleja, keskustelimme kokemuksista, joita tilanteissa ilmeni. Henkilöstö toi rohkeasti esille jopa hyvin henkilökohtaisia kokemuksia. Moni työpajoihin osallistunut henkilö kertoi ihmetellen, että näin lyhyessä (työpajan kesto 3 tuntia) ajassa, sukellettiin hyvinkin syvälle käsiteltävään asiaan.

LEGO® SERIOUS PLAY® -menetelmä toimii parhaiten silloin, kun käsiteltävään asiaan löytyy useita ratkaisuvaihtoehtoja. Kun organisaatio haluaa nostaa esiin koko henkilöstönsä potentiaalin ratkaistavan asian hyödyksi, on LSP menetelmänä vailla vertaa. Menetelmästä saatava hyöty on korkeimmillaan silloin, kun käsitellään organisaation yhteisiä asioita, joihin sitoutumista toivotaan koko henkilöstöltä.

”Joskus sitä on huomaamattaan jäänyt omien ajatusten ja käsitysten vangiksi”

Kuvituskuvassa Lego Serious Play -työpajassa tehty rakennelma

                                                       

Palaute henkilöstön työpajoista oli hyvin positiivista. Osallistujat olivat yllättyneitä siitä helppoudesta, miten nopeasti menetelmällä saadaan moninaista tietoa ja ymmärrystä työkavereiden ajatuksista. LEGO® -rakennelman 3D mallien avulla osallistujien on helppo kuvailla erilaisia merkityksiä, joita hän käsiteltävässä asiassa näkee ja joita muutoin olisi vaikea pukea sanoiksi. Perehdytystyöpajat antoivat uusia ideoita varhaiskasvatustyöhön, varsinkin osallisuutta tukevien menetelmien suunnitteluun ja toteutukseen.

 

LSP ei salli mukana kellumista vaan kaikki osallistuvat sataprosenttisesti

LSP-menetelmässä osallistujat johdetaan fasilitaattorin avulla läpi kysymysten sarjasta, joka menee kysymys kysymykseltä syvemmälle käsiteltävään asiaan. LSP menetelmänä vie osallistujansa hyvin nopeasti ”flow” moodiin. Yhtäkkiä huomaat olevasi uppoutuneena käsiteltävään asiaan ja kuuntelet tai kerrot itsellesi merkityksellisiä asioita ja aika kuluu kuin siivillä. Tietoa tuotetaan kaikkien nähtäville samalla osallistuen itse tiedon tuottamiseen ja käsittelyyn.

Organisaation potentiaalinen tieto käsiteltävästä asiasta tehdään näkyväksi kolmiulotteisten mallien rakentamisella ja osallistujan mallille antamien merkitysten avulla. Rakennetuista malleista eli vastauksista esitettyihin kysymyksiin voidaan yhdessä muodostaa jaettuja malleja. Mallien avulla moniuloitteisten asioiden välille muodostuu yhteyksiä. Jaetussa mallissa tuodaan näkyväksi asiaan vaikuttavia tekijöitä sekä tehdä päätöksiä valituista ratkaisuista.

 

Lähdetkö Valssin pyörteisiin?

Valssissa ei ole kyse tanssiinkutsusta vaan Valssi on kansallinen laadunarviointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea järjestäjiä ja palveluntuottajia heidän arviointitehtävässään. Valssissa on prosessiin upotettu henkilöstön pohdintakeskusteluja päiväkodilla. Nämä keskustelut voitaisiin käydä hyödyntämällä LSP menetelmää.

 

Haaste meille aikuisille lapsen osallisuuteen liittyen

Millaisia asioita teidän organisaatiossa haluttaisiin käsitellä? Annan teille vielä yhden esimerkin, jonka ratkaisuista mielestäni olisi hyötyä varhaiskasvatuksessa.

Karvi eli Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on julkaissut tiivistelmän tutkimuksesta ”Lasten osallisuus varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja arvioinnissa”. Tutkimustiivistelmässä tutkijat heittävät meille aikuisille pohdittavaksi kysymyksiä. Meidän tulisi selvittää, miten me ymmärrämme lapsen osallisuuden? Miten lapsen osallisuus näkyy lapsiryhmän toiminnassa? Miten oma ammatillinen rooli ja toiminta mahdollistaa lapsen osallisuuden?

Tutkimuksessa esitettyjä kysymyksiä voisi lähteä ratkomaan varhaiskasvatuksessa henkilöstön kanssa LEGO® SERIOUS PLAY® -menetelmän avulla. Muodostin jo mielessäni muutamat rakennustehtävät:

1. Millaiset toiminnot ja toimintatavat tukevat osallisuuden kasvua?
2. Miten voimme omalla toiminnallamme lisätä lapsen ryhmään kuulumisen tunnetta?
3. Miten varmistamme, että lasten ajatukset ja ehdotukset ovat osa toiminnan suunnittelua ja arviointia?

Onko sinulla innostusta kehittää parempia keskusteluja ja parantaa viestintää, luottamusta ja ymmärrystä arjen keskellä? Olethan rohkeasti meihin yhteydessä, kun organisaatiossasi on tarve luoda iso kuva monimuotoisessa asiassa, jossa käsitellään asioiden keskinäisiä suhteita. Ota yhteyttä, kun organisaatiossa on tarve tarkastella vaihtoehtoisia tapoja ratkaista ongelma ja tehdä sitten parhaat yhteisesti sovitut ratkaisut. Laaditaan suunnitelma, miten teillä henkilöstön kanssa voisi kehittää ja parantaa työhön liittyviä ominaisuuksia tuloksekkaalla ja leikillisellä tavalla!

Kirjoittajasta

Annemari Uurtimo

Annemari Uurtimo

Palvelumuotoilija

Toimin palvelumuotoilijana CGI:llä vastuualueenani varhaiskasvatuksen uudet ratkaisut sekä asiakkaiden toimintaprosessien kehittäminen. Olen erityisen kiinnostunut asiakaskokemuksesta, lasten ja aikuisten osallistamisesta, palvelumuotoilusta, innovoinnista ja uusien toimintaprosessien käyttöönottamisesta. Olen opiskellut palvelumuotoilua ja tuotekehitystä, jotta voisin tarjota asiakkaillemme uusia näkökulmia ja toimintatapoja varhaiskasvatuksen toimintaprosessien kehittämiseen. Minulla on myös ...