Primary tabs

Kuntien tietojohtamisen kenttä on laaja. Kunnat haluavat ymmärtää oman organisaation tilannetta paremmin ja tuntea ekosysteemin, missä ne toimivat. Tätä näkemystä tukee myös Client Global Insights 2020 -tutkimuksemme, jossa 85% kunnista näkee tiedolla johtamisen kasvavana investointialueena seuraavan 3 vuoden aikana.

Juuri nyt kunnat uudistavat johtamiskäytäntöjään ja tehostavat organisaatioiden toimintaa. Tietojohtaminen liittyy oleellisesti käynnissä olevaan muutokseen. Laaja-alaista ja luotettavaa tietoa hyödyntämällä muodostetaan ymmärrys nykyhetkestä ja kuntalaisten tulevaisuuden tarpeista. Näin kunnat voivat palvella kuntalaisiaan paremmin.

 

Julkisen sektorin tietotarpeiden määrittäminen on haasteellista

Professori Harri Laihonen luennoi syyskuussa julkishallinnon tietojohtamisesta. Laihosen mukaan julkishallintoon on vaikea kuvitella yhtä tietojohtamisen tai tiedolla johtamisen mallia. Julkisen sektorin tietotarpeiden määrittäminen on ylipäätään haasteellista.

Perinteisesti tietoa on valutettu organisaatiossa ylhäältä alaspäin ja johto on tehnyt päätökset. Uudessa julkisen hallinnan maailmassa toimitaan verkostomaisesti ja tieto kulkee toimijoiden välillä vapaammin. Julkishallinnon tietojohtamiselta odotetaan lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja tiedon liikkumista eri toimijoiden välillä horisontaalisesti niin organisaation sisällä, kun asukkaiden ja yritysten välillä. Tietojärjestelmien välisiä esteitä halutaan poistaa niin, että tieto seuraa tulevaisuudessa asiakasta.

Julkishallinnon perustarkoitus on tukea kansalaisten osallistamista ja rakentaa yhteiskunnallista kyvykkyyttä niin, että Suomessa on nyt ja tulevaisuudessa kilpailukykyistä työvoimaa. Julkisen sektorin tietojohtamisen tärkein tehtävä on rakentaa yhteiskunnan aineetonta pääomaa, jolla toteutetaan hyviä asioita. Tulevaisuuden visiona Laihonen näkee julkishallinnon, joka tarjoaa alustan missä yhteisiä tietovarantoja voidaan hyödyntää ja tuottaa näin yhteiskunnalle arvoa.

Käytännön vinkkeinä Laihonen muistuttaa, että tietojohtaminen lähtee strategiasta, ja kunnat tekevät kansalaisilleen parasta strategiaa. Kuntien on pohdittava, missä tietojohtaminen ylipäätään sijaitsee, konsernihallinnossa vai toimialayksiköissä. Lisäksi Laihonen kannustaa kuntia lisäämään vuorovaikutusta eri alan asiantuntijoiden kanssa.

 

Kuinka kuntien tieto saadaan tuottamaan arvoa verkostoissa?

Tieto on työkalu uuden innovointiin, olemassa olevan ymmärryksen rikastamiseen ja tuki faktaan perustuvassa päätöksenteossa. Tietojohtamisessa pitää keskittyä niihin aiheisiin, jotka tukevat ja edistävät organisaation toimintaa. Päätöksentekijän tehtävä on määrittää tilanteet, joissa tietoa käytetään.

Tietojohtamisesta tulee ensimmäisenä mieleen datan käsittely ja raporttien teko, mitkä ovat vain pieni osa kokonaisuutta. Tieto on hajallaan eri paikoissa. Sitä on tietojärjestelmissä, ihmisissä, pilvipalveluissa, konesaleissa ja muistikirjoissa. Organisaation tulee tunnistaa sen tietotarpeet niin tietojärjestelmissä hyödynnettävän datan, kun ihmisten osaamisen osalta ja pitää huolta, että tietoa jaetaan.

Verkostojen merkitys tiedon jakamisessa ja uuden oppimisessa lisääntyy. Ihmiset haluavat vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä samasta aiheesta kiinnostuneiden kesken. Verkostoja on työyhteisöissä, sosiaalisessa mediassa, yhdistyksissä ja oppilaitoksissa. Verkostojen muodostuminen näkyy myös julkishallinnon tietojohtamisessa. Mammuttikokoisissa kuntaorganisaatioissakin sisäiset verkostot ja yhdessä tekeminen tulevat lisääntymään.

Aika näyttää mitä kaikkea tietojohtamisella saadaan vielä aikaan. Ennusteet ja laadukas data kiinnostavat kovasti. Moni pohtii, mitkä tiedot antavat riittävän käsityksen, miten organisaatiolla menee ja mihin aiheisiin tulisi keskittyä, jotta päästään haluttuun tavoitteeseen? Tietoa käyttämällä luodaan ympäristöstä ja omasta toiminnasta uutta ymmärrystä, ja tietoa yhdistelemällä syntyy uutta tietoa. Hyvin organisoidulla tiedolla edistetään tiedon käytettävyyttä.

Kuten Laihonenkin muistutti, tietojohtamisen tulee olla osa organisaation strategiaa ja näkyä strategian organisoitumisessa. Kunnat toteuttavat strategiaa yhdessä kansalaisten ja alueen yritysten kanssa. Strategiasta johdettuja tavoitteita tulee seurata avainmittareilla.

On tärkeää, että tieto on sitä tarvitsevien helposti saatavilla. Tietojohtamisen arvo syntyy siinä kohtaa, kun tietoa hyödynnetään.

 

Haluaisitko ymmärtää kuntien tiedolla johtamista paremmin? Tutustu Smart City Academyn Tiedolla johtaminen kunnissa -verkkokurssiin, jossa syvennymme tietojohtamisen saloihin. 

Smart City Academy add

Kirjoita kommentti

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blogi-kommentoinnin ohjeet ja käyttöehdot