Big Data

Pokročilá analytika je klíčem k úspěchu

Mnoho firem napříč odvětvími vnímá Big Data jako prioritu číslo jedna. Nacházíme se ve věku informací a pouze ty společnosti, které dokáží včas využít skrytého potenciálu v datech, získají konkurenční výhodu. Kvalitní práce s daty přináší nové poznatky, které určují úspěch vaší organizace.

Big data pro mnoho firem znamenají nejen nové a zajímavé příležitosti, ale i spoustu nezodpovězených otázek: Jak začít? Co hledat? A hlavně, kde to hledat? Skrytá hodnota v datech může být odhalena z reportů či vizualizací (grafy, tabulky). Avšak největší přínos přináší Pokročilá analytika – nejvyšší vývojové stadium Business Inteligence (obr. 1).

S rostoucím zájmem o Big Data se velmi různí pohled na to, co vše tento pojem vyjadřuje. Klasická definice popisuje Big Data pomocí tzv. 4V, která mohou být v češtině nahrazena 4R:

 • Volume (Rozsáhlost) vyjadřuje ohromné množství dat, které je vygenerováno každou sekundu. Pro představu: každý den je vytvořeno 2,3 trilionů gigabytů dat.
 • Velocity (Rychlost) popisuje obrovskou frekvenci příchozích dat ke zpracování. Příkladem může být téměř okamžité vyhodnocení podvodné transakce při karetní transakci.
 • Variety (Rozmanitost) se vztahuje k rozličným datovým typům, které nyní dokážeme využít. Týká se ale také základního dělení dat na data strukturovaná (řetězce znaků, číselné hodnoty, datum,…) a data nestrukturovaná (volný text, audio, video,…). Mezi nestrukturovaná data patří například zprávy na Facebooku, kterých je každý měsíc sdíleno kolem 30 bilionů.
 • Veracity (Rozporuplnost) souvisí s nečistotou dat, neboť s rostoucí velikostí a různorodostí dat se jejich kvalita a přesnost stává méně kontrolovatelnou.

Ve výše zmíněné definici jsou zároveň ukryty nástroje a techniky klasického BI, jako Datové sklady, Správa dat a datová kvalita,… Tyto 4R(V) popisují nový digitální svět, ale to nejdůležitější R by mělo být něco Reálného na základě čehož lze dělat Rozhodnutí. Důležité není množství dat, ale chytrý náhled na správná data.

CGI v České republice vybudovala kvalitní tým Data Scientistů, jejichž cílem je nalezení hodnoty v klientských datech. Tento tým je součástí globální CGI skupiny působící v oblasti Big Data a pokrývá čtyři základní oblasti znalostí:

 • Znalost matematiky a statistiky
 • Znalost databází a vhodných programovacích jazyků
 • Zkušenost a praxe z daného oboru
 • Schopnost interpretovat dosažené výsledky

Co vám přinese spolupráce se CGI?

1. Lokální tým expertů přinášející zkušenosti globální skupiny

 • Přes 4000 zaměstnanců v oblasti BI/Big Data Analytics
 • Z toho přes 200 členů na pozici Data Scientistů

2. Jsme produktově nezávislí

 • Nabízíme řešení šité na míru vaším potřebám
 • Neomezujeme se na jeden produkt

3. Za pomoci naší metodologie vám pomůžeme s definováním vašeho byznys problému

 • Imagine proces metodologie vybudovaná na základě projektových zkušeností, která si klade za cíl nalézt správné otázky a cíle generující maximální užitek. Tato metodologie je součástí globálního Data2Diamonds frameworku.

4. Nabízíme školení pro vaše zaměstnance v oblasti datové vědy.

5. Dodáme kvalitní řešení

6. Přinášíme zkušenosti z již realizovaných projektů na lokální i mezinárodní úrovni, kde jsme se naučili odkrývat souvislosti v datech v závislosti na sektoru podnikání. Jako příklad můžeme uvést predikci odchodovosti zákazníků, lepší cílení marketingových pobídek, prediktivní údržbu, vliv vazeb v sociálních sítích na chování zákazníků, apod.

CGI nabízí široký rozsah služeb v oblasti Big Data od konzultace vašeho problému až po implementaci řešení. Výběr technologie a ostatních prostředků je až finálním krokem při definování byznys problému a je závislý na jeho podstatě, na tom, kde leží vaše skrytá hodnota.

Pokud jsme vás zaujali, neváhejte nás kontaktovat a dozvědět se více o našich službách. Ukážeme vám, že vaše tušení skrytého potenciálu v datech může být naplněno.